Европейската комисия прие нов амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика, за да подпомогне прехода на европейските предприятия и потребители към по-силна и по-ефективна кръгова икономика, в която ресурсите се използват по-устойчиво.

Предложените действия ще допринесат за „затваряне на кръга“ в рамките на жизнения цикъл на продуктите чрез увеличаване на рециклирането и повторната употреба и ще бъдат от полза както за околната среда, така и за икономиката. Благодарение на плановете, всички суровини, продукти и отпадъци ще бъдат използвани оптимално, което ще доведе до увеличаване на икономиите на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове.

Предложенията обхващат пълния жизнен цикъл на продуктите — от производството и потреблението до управлението на отпадъците и пазара на вторични суровини. Преходът ще бъде подкрепен финансово чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), като 5,5 милиарда евро ще бъдат заделени за управлението на отпадъците. Освен това ще бъде предоставена подкрепа в размер на 650 милиона евро по „Хоризонт 2020“ (програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации), както и чрез инвестиции в кръговата икономика на национално равнище.

 

Документи