Αφότου ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αναστραφεί αυτή η καθοδική πορεία και να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης. Οι διαθέσιμοι πόροι είναι επαρκείς, χρειάζεται μόνο να κινητοποιηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ για τη στήριξη των επενδύσεων. Δεν υπάρχει μία μοναδική ή απλή απάντηση, κανένα «κουμπί ανάπτυξης» που μπορούμε να πατήσουμε ούτε ενιαία λύση για όλα τα προβλήματα.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το λεγόμενο «σχέδιο Γιούνκερ», έχει τρεις στόχους: την εξάλειψη των εμποδίων στις επενδύσεις την προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και την αποτελεσματικότερη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων. Ως εκ τούτου, το σχέδιο αποτελείται από τρεις πυλώνες:

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο παρέχει εγγύηση της ΕΕ για την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον στρατηγικό της εταίρο, τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

  • Τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων, που παρέχουν τεχνική βοήθεια και αυξάνουν την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών έργων. Ο κόμβος είναι μια κοινοπραξία με τον όμιλο της ΕΤΕπ.

  • Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την εξάλειψη των κανονιστικών φραγμών στις επενδύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.