Kliūčių investicijoms šalinimas

Investicijų planu Europai siekiama šalinti kliūtis investicijoms imantis papildomų veiksmų ES ir nacionaliniu lygmenimis. Jo tikslas – skatinti investicijas didinant reguliavimo nuspėjamumą, šalinant trukdžius investicijoms ir toliau stiprinant bendrąją rinką.

ES lygmens veiksmai

Bendrosios rinkos strategija

Strategija skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas bei padedama užtikrinti, kad Europa taptų konkurencingesnė ir patrauklesnė vieta investuoti bei diegti inovacijas.

Kapitalo rinkų sąjunga

Europoje kuriamos tvirtesnės ir labiau integruotos kapitalo rinkos, kad būtų padedama sutelkti kapitalą visoms bendrovėms, įskaitant MVĮ, ir infrastruktūros projektams, kuriems jo reikia, kad būtų galima plėstis ir kurti darbo vietas.

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija

Strategija siekiama palengvinti prieigą prie internetu siūlomų prekių, parengti taisykles, kurios neatsiliktų nuo technologijų raidos, ir pasinaudoti skaitmeninimo teikiamais privalumais.

ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas

Veiksmų planu skatinama pereiti prie efektyvesnio išteklių naudojimo ekonomikos, kurioje gaminių, medžiagų ir išteklių vertė ekonomikoje būtų išlaikoma kuo ilgiau ir susidarytų kuo mažiau atliekų.

Gairės nacionalinėms ir valdžios institucijoms

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių statistinio vertinimo vadovas [pdf] – Eurostato ir EIB parengtas vadovas, kuriuo siekiama padėti nacionalinėms institucijoms geriau suprasti, kokį poveikį valdžios sektoriaus balansams daro viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių sutarčių ypatybės, ir padėti valdžios institucijoms priimti išsamia informacija pagrįstus sprendimus rengiant ir įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes.

Valstybės pagalbos taisyklių taikymas viešajam infrastruktūros finansavimui – siekiama padėti valdžios institucijoms ir bendrovėms nustatyti, kada viešosios paramos priemonės gali būti skirtos be patvirtinimo pagal ES valstybės pagalbos taisykles.

Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba teikia techninę paramą ES šalims, įskaitant pajėgumų stiprinimo paramą administracinėms ir struktūrinėms reformoms, kuriomis skatinamas augimas.

Finansavimo iš ESIF ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų derinimas – siekiama padėti valdžios institucijoms ir projektų vykdytojams visapusiškai išnaudoti finansavimo iš ESIF ir ESI fondų derinimo galimybes.

Nacionalinio lygmens veiksmai

Nacionalinių valdžios institucijų vaidmuo

ES šalys taip pat galėtų labiau pasistengti pagerinti pagrindines sąlygas investicijoms nacionaliniu lygmeniu. Kai įmanoma, jos turėtų didinti viešąsias investicijas į ekonomikos augimą skatinančias sritis, tokias kaip infrastruktūra, sveikatos priežiūra, švietimas ir moksliniai tyrimai.

Europos Komisija skatina nacionalines valdžios institucijas:

  • spartinti struktūrines reformas,
  • šalinti kliūtis investicijoms, tokias kaip reguliavimo ir administracinės kliūtys ar ilgai trunkančios patvirtinimo procedūros,
  • sukurti stabilią projektų bazę ir užtikrinti, kad jie būtų gerai koordinuojami.

Vykstant Europos semestrui paskelbtose konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose Komisija ypatingą dėmesį skyrė investavimo problemų nustatymui ir prioritetinėms reformoms, kad jos būtų išspręstos.