Informacje o EFIS

Trzonem planu inwestycyjnego dla Europy jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Jego celem jest rozwiązanie problemu braku zaufania i spadku poziomu inwestycji wynikającego z kryzysu gospodarczego i finansowego. W czasach, gdy stale odczuwalny jest niedobór funduszy publicznych, EFIS korzysta z dostępnych środków pochodzących od instytucji finansowych, korporacji i osób prywatnych.

W tym celu Komisja współpracuje z partnerem strategicznym, którym jest grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). EFIS wspiera inwestycje strategiczne w najważniejszych obszarach, takich jak infrastruktura, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii, badania i innowacje, środowisko, rolnictwo, technologia cyfrowa, edukacja, zdrowie i projekty społeczne. Pomaga również małym przedsiębiorstwom w rozpoczynaniu działalności, rozwoju i ekspansji poprzez finansowania ryzyka.

Jak działa fundusz?

EFIS to gwarancja budżetowa UE zapewniająca grupie EBI ochronę pierwszej straty. Oznacza to, że grupa EBI może zapewnić finansowanie projektów charakteryzujących się wyższym niż zazwyczaj ryzykiem. Podejmując decyzję o tym, czy dany projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach EFIS, niezależny komitet inwestycyjny stosuje rygorystyczne kryteria. Nie ma ograniczeń ilościowych w odniesieniu do konkretnego sektora czy też kraju. Finansowanie jest przyznawane wyłącznie na podstawie zapotrzebowania.

EFIS 2.0

W związku z sukcesem, jaki odnosi EFIS, przewodniczący Juncker zapowiedział w 2016 r. w swoim orędziu o stanie Unii, że proponowane będzie przedłużenie czasu jego funkcjonowania i zwiększenie zdolności inwestycyjnych. Celem jest dalsze wspieranie inwestycji. Przyszły program zwany jest „EFIS 2.0”. Początkowy trzyletni czas funkcjonowania ma zostać przedłużony, a dostępne środki mają wzrosnąć do 2020 r. z 315 mld euro do prawie pół biliona euro Większy nacisk ma zostać również położony na zasadę dodatkowości, projekty transgraniczne oraz projekty, które pomagają w wypełnieniu zobowiązań podjętych w ramach konferencji COP21 oraz służą wspieraniu MŚP i poprawie zasięgu geograficznego EFIS. Parlament Europejski i państwa członkowskie są obecnie na końcowym etapie negocjacji w tej sprawie.

Jak ubiegać się o finansowanie?

Na stronie EBI wyjaśniono, w jaki sposób można ubiegać się o finansowanie z funduszu EFIS. Można tam znaleźć zasady odnoszące się do podmiotów sektora prywatnego i publicznego, instytucji finansowych, funduszy, platform oraz MŚP.