Par ESIF

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir Investīciju plāna Eiropai galvenais elements. Tā mērķis ir novērst nepietiekamu uzticēšanos un investīciju trūkumu, ko izraisījusi ekonomikas un finanšu krīze, un panākt, lai tagad, kad publisko līdzekļu ir maz, tiktu izmantoti finanšu iestāžu, uzņēmumu un privātpersonu rīcībā esošie līdzekļi.

Komisija šajā jomā sadarbojas ar savu stratēģisko partneri – Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupu. ESIF atbalsta stratēģiskas investīcijas tādās svarīgās jomās kā infrastruktūra, energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi, pētniecība un inovācija, vide, lauksaimniecība, digitālās tehnoloģijas, izglītība, veselība un sociālie projekti. Fonds, nodrošinot riska finansējumu, palīdz arī veidoties, augt un paplašināties maziem uzņēmumiem.

Kā tas darbojas?

ESIF ir ES budžeta garantija, kas EIB grupai nodrošina pirmās kārtas zaudējumu aizsardzību. Tas nozīmē, ka EIB grupa var nodrošināt finansējumu augstāka riska projektiem, nekā tā būtu varējusi bez šīs garantijas. Par ESIF atbalsta piešķiršanu projektiem, izmantojot stingrus kritērijus, lemj neatkarīga Investīciju komiteja. Kvotas (nozarēm vai valstīm) netiek piemērotas. Finansējums ir atkarīgs tikai no pieprasījuma.

ESIF 2.0

Ņemot vērā ESIF panākumus, priekšsēdētājs Ž. K. Junkers savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā ierosināja pagarināt tā darbību un paplašināt tā iespējas sekmēt investīcijas – izveidot tā saukto “ESIF 2.0”. Ir ierosināts sākotnējo trīs gadu periodu, kurā būtu jāiegulda 315 miljardi eiro, pagarināt līdz 2020. gadam un palielināt ieguldījumu vēl vismaz līdz pustriljonam eiro. Priekšlikumā arī aicināts lielāku nozīmi piešķirt papildināmībai, pārrobežu projektiem un projektiem, kuri palīdz izpildīt COP 21 saistības, MVU atbalstīšanai un ESIF ģeogrāfiskā pārklājuma paplašināšanai. Eiropas Parlaments un dalībvalsts risina noslēdzošās sarunas.

Kā pieteikties finansējumam

Kā pieteikties ESIF finansējumam, ja esat privātā vai publiskā sektora struktūra, finanšu iestāde, fonds, platforma vai MVU, var uzzināt EIB tīmekļa vietnē