Λίγα λόγια για το ΕΤΣΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Στόχος του είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης εμπιστοσύνης και επενδύσεων που είχε ως συνέπεια η οικονομική και δημοσιονομική κρίση, και η αξιοποίηση των ρευστών διαθεσίμων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των επιχειρήσεων και των ιδιωτών σε μια εποχή κατά την οποία οι δημόσιοι πόροι σπανίζουν.

Η Επιτροπή συνεργάζεται με τον στρατηγικό της εταίρο, τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το ΕΤΣΕ χρηματοδοτεί στρατηγικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι υποδομές, η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η έρευνα και η καινοτομία, το περιβάλλον, η γεωργία, η ψηφιακή τεχνολογία, η εκπαίδευση, η υγεία και τα κοινωνικά έργα. Επίσης, βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν, να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, με την παροχή χρηματοδότησης με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

Πώς λειτουργεί;

Το ΕΤΣΕ είναι μια εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που παρέχει στον όμιλο της ΕΤΕπ προστασία από τις πρώτες ζημίες. Αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος της ΕΤΕπ είναι σε θέση να χορηγεί χρηματοδότηση σε έργα υψηλότερου κινδύνου απ’ ό, τι συνήθως. Μια ανεξάρτητη επιτροπή επενδύσεων χρησιμοποιεί αυστηρά κριτήρια για να αποφασίζει εάν ένα έργο είναι επιλέξιμο για στήριξη από το ΕΤΣΕ. Δεν εφαρμόζονται ποσοστώσεις - ανά τομέα ή ανά χώρα. Η χρηματοδότηση παρέχεται αποκλειστικά με γνώμονα τη ζήτηση.

ΕΤΣΕ 2.0

Λόγω της επιτυχίας του ΕΤΣΕ, ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης, το 2016, πρόταση για επέκταση της διάρκειάς του και της ικανότητάς του για περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων: τη δημιουργία του «ΕΤΣΕ 2.0». Η πρόταση θα επεκτείνει την αρχική τριετή περίοδο και τον στόχο των 315 δισ. ευρώ σε τουλάχιστον μισό τρισεκατομμύριο ευρώ επενδύσεων έως το 2020. Επιδιώκει επίσης να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη συμπληρωματικότητα, στα διασυνοριακά έργα και στα έργα που συμβάλλουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της COP21, στη στήριξη των ΜΜΕ και στην ενίσχυση της γεωγραφικής κάλυψης του ΕΤΣΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, βρίσκονται στα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων.

Πώς να υποβάλω αίτηση για χρηματοδότηση

Αυτή η σελίδα της ΕΤΕπ εξηγεί πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ, ανεξάρτητα από το αν είστε φορέας του ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ταμείο, πλατφόρμα ή ΜΜΕ.