Informace o EFSI

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) je centrálním pilířem investičního plánu pro Evropu. Jeho cílem je řešit nedostatek důvěry a investic způsobený hospodářskou a investiční krizí a využít likviditu, kterou drží finanční instituce, podniky a jednotlivci, v době, kdy jsou veřejné zdroje vzácné.

Komise v tomto směru spolupracuje se svým strategickým partnerem: skupinou Evropské investiční banky (EIB). Fond EFSI podporuje strategické investice v klíčových oblastech: infrastruktura, energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie, výzkum a inovace, životní prostředí, zemědělství, digitální technologie, školství, zdravotnictví, sociální projekty apod. Poskytováním rizikového financování rovněž pomáhá malým podnikům při jejich vzniku, růstu a expanzi.

Jak fond funguje?

Fond EFSI představuje záruku z rozpočtu EU, která skupině EIB poskytuje ochranu před první ztrátou. To znamená, že skupina EIB může financovat rizikovější projekty, než by financovala za běžných okolností. Nezávislý investiční výbor se při rozhodování o tom, který projekt je způsobilý pro podporu z EFSI, opírá o přísná kritéria. Neexistují zde žádné kvóty – ani pro jednotlivá odvětví, ani pro jednotlivé státy. Financování je čistě otázkou poptávky.

EFSI 2.0

Vzhledem k úspěchu fondu EFSI předseda Komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2016 oznámil návrh prodloužit trvání fondu a zvětšit jeho kapacitu, aby došlo k ještě výraznějšímu navýšení investic. Tento návrh bývá nazýván „EFSI 2.0“. Obsahem návrhu je prodloužit počáteční tříleté období až do roku 2020 a navýšit původní cílový objem investic ve výši 315 miliard eur na nejméně půl bilionu eur. Kromě toho by se měl klást větší důraz na adicionalitu, přeshraniční projekty a projekty, které přispívají k plnění závazků COP21, dále pak na podporu malých a středních podniků a zlepšení zeměpisného pokrytí EFSI. Evropský parlament a členské státy jsou nyní v závěrečné fázi vyjednávání.

Jak zažádat o finanční prostředky

Na internetové stránce EIB najdete informace o tom, jak zažádat o finanční podporu z fondu EFSI v závislosti na tom, zda jste soukromý nebo veřejnoprávní subjekt, finanční instituce, fond, platforma nebo malý či střední podnik.