Sidans innehåll

Politik

 • Strategin för den inre marknaden

  Strategin för den inre marknaden

  Frigöra den inre marknadens fulla potential så att privatpersoner, företag och myndigheter får tillgång till varor och tjänster av högsta kvalitet till ett bra pris, tjänsteleverantörer kan erbjuda tjänster i hela EU på ett snabbt och smidigt sätt, entreprenörer kan utveckla nya produkter och expandera, nya företagsmodeller och tjänster kan växa fram och återförsäljare lätt kan etablera sig, göra affärer och leverera sina varor till andra länder.

 • Kapitalmarknadsunionen

  Kapitalmarknadsunionen

  Minska fragmenteringen på finansmarknaderna, diversifiera finansieringskällorna, stärka de gränsöverskridande kapitalflödena och förbättra företagens tillgång till finansiering, särskilt när det gäller små och medelstora företag.

 • Handlingsplan för rättvisare bolagsbeskattning

  Handlingsplan för rättvisare bolagsbeskattning

  Bekämpa skattefusk, garantera hållbara intäkter och främja ett bättre företagsklimat på den inre marknaden.

 • Arbetskraftens rörlighet

  Främja rörlighet för arbetstagarna, särskilt på områden där det är svårt att tillsätta tjänster eller tillgodose kompetensbehoven, samtidigt som man skyddar arbetstagarnas sociala rättigheter och garanterar en rättvis europeisk arbetsmarknad.

Aktuellt

Bakgrund

Objectives
 • Fullborda den inre marknaden för varor och tjänster så att den kan fungera som en språngbräda för företagen och industrin in i den globala ekonomin.
 • Främja investeringar i ny teknik, förbättra företagsklimatet, underlätta tillgången till marknader och finansiering (särskilt för småföretagen) och se till att arbetstagarna har den kompetens som industrin behöver.
 • Skapa en kapitalmarknadsunion som ska underlätta för småföretagen att skaffa kapital och göra EU mer attraktivt för investerare.
 • Uppmuntra människor att jobba i andra EU-länder för att tillsätta lediga tjänster och tillgodose behovet av särskild kompetens.
 • Se över direktivet om utstationering av arbetstagare och se till att det följs för att förhindra social dumpning.
 • Främja administrativt samarbete mellan ländernas skattemyndigheter.
 • Få till stånd en gemensam konsoliderad bolagsskattebas och en skatt på finansiella transaktioner på EU-nivå.

Dokument