Oblasti politiky

 • Stratégia jednotného trhu

  Stratégia jednotného trhu

  Uvoľnenie úplného potenciálu jednotného trhu, aby občania, podniky a verejné orgány mali prístup k tovarom a službám v najlepšej kvalite, za najvýhodnejšiu cenu či za čo najlepších zákazníckych podmienok; aby odborníci mohli ponúkať svoje služby v celej EÚ rýchlo a pohodlne; aby podnikatelia mohli inovovať a rozširovať svoje aktivity; aby mohli prekvitať nové obchodné modely a služby a aby maloobchodníci mohli ľahko zakladať firmy, podnikať a dodávať produkty cez hranice.

 • Únia kapitálových trhov

  Únia kapitálových trhov

  Zníženie fragmentácie finančných trhov, diverzifikácia zdrojov financovania, posilnenie cezhraničných kapitálových tokov a zlepšenie prístupu podnikov, najmä malých a stredných podnikov, k financovaniu.

 • Akčný plán pre spravodlivejšie zdaňovanie právnických osôb

  Akčný plán pre spravodlivejšie zdaňovanie právnických osôb

  Boj proti zneužívaniu daňového systému, zaručovanie udržateľných príjmov a podpora lepšieho podnikateľského prostredia na vnútornom trhu.

 • Mobilita pracovnej sily

  Podpora mobility pracovnej sily, najmä tam, kde dlhodobo pretrvávajú voľné pracovné miesta a nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, a zároveň ochrana sociálnych práv pracovníkov a zabezpečovanie spravodlivého európskeho trhu práce.

Aktuality

Kontext

Objectives
 • Dobudovanie vnútorného trhu s výrobkami a so službami a jeho využívanie ako odrazový mostík pre naše spoločnosti a náš priemysel, aby prosperovali v globálnej ekonomike.
 • Stimulácia investícií do nových technológií, zlepšovanie podnikateľského prostredia, uľahčovanie prístupu k trhom a financovaniu (najmä pre MSP) a zabezpečovanie, aby mali pracovníci zručnosti, ktoré priemysel potrebuje.
 • Vytvorenie únie kapitálových trhov, ktorá malým podnikom uľahčí získať peniaze a priláka tak viac investícií do Európy.
 • Podpora pracovníkov, aby sa zamestnali v iných krajinách EÚ s cieľom obsadiť voľné miesta a naplniť dopyt po osobitných zručnostiach.
 • Preskúmanie smernice o vysielaní pracovníkov a zabezpečenie jej dôsledného vykonávania, aby sa predišlo sociálnemu dampingu.
 • Podnecovanie administratívnej spolupráce medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi.
 • Úsilie o prijatie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb a dane z finančných transakcií na úrovni EÚ.

Dokumenty