Obszary działalności

 • Strategia jednolitego rynku

  Strategia jednolitego rynku

  Uwolnienie pełnego potencjału jednolitego rynku, tak aby przedsiębiorstwa, organy administracji publicznej i obywatele mieli dostęp do towarów i usług najlepszej jakości i w najlepszej cenie, aby usługodawcy mogli oferować w całej UE szybkie i sprawne wykonywanie usług, aby przedsiębiorcy mogli inwestować w innowacje i rozwój swoich firm, aby swobodnie rozwijały się nowe modele biznesowe i usługi, a także aby sprzedawcy detaliczni mogli bez przeszkód zakładać i prowadzić działalność oraz dostarczać swoje produkty do okolicznych krajów.

 • Unia rynków kapitałowych

  Unia rynków kapitałowych

  Ograniczenie fragmentacji rynków finansowych, dywersyfikacja źródeł finansowania, zwiększenie transgranicznych przepływów finansowych oraz poprawa dostępu przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, do finansowania.

 • Plan działania na rzecz sprawiedliwszego opodatkowania osób prawnych

  Plan działania na rzecz sprawiedliwszego opodatkowania osób prawnych

  Zwalczanie nadużyć podatkowych, zapewnianie stabilnych dochodów i wspieranie poprawy otoczenia biznesowego na jednolitym rynku.

 • Mobilność pracowników

  Wspieranie mobilności pracowników, szczególnie w przypadku stale nieobsadzonych miejsc pracy oraz niedopasowania umiejętności do potrzeb, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw socjalnych pracowników i sprawiedliwego europejskiego rynku pracy.

Aktualności

Kontekst

Objectives
 • Ukończenie budowy wewnętrznego rynku produktów i usług, tak aby pozwolił on europejskim przedsiębiorstwom i przemysłowi osiągnąć sukces w zglobalizowanej gospodarce.
 • Pobudzenie inwestycji w nowe technologie, poprawa otoczenia biznesowego, ułatwienie dostępu do rynków i do źródeł finansowania, zwłaszcza w przypadku MŚP, oraz zadbanie o to, by pracownicy posiadali umiejętności, których potrzebuje przemysł.
 • Stworzenie unii rynków kapitałowych, aby ułatwić małym przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału i zwiększyć atrakcyjność Europy jako miejsca do inwestowania.
 • Zachęcenie pracowników do podejmowania pracy w innych krajach UE, co pozwoli wypełnić wakaty i zmniejszyć niedobory wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Przeprowadzenie przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników i zadbanie o jej pełne wdrożenie, aby zapobiec dumpingowi socjalnemu.
 • Zacieśnienie współpracy administracyjnej między krajowymi organami podatkowymi.
 • Podjęcie działań na rzecz przyjęcia na poziomie UE wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz podatku od transakcji finansowych.

Dokumenty