Beleidsterreinen

 • Strategie voor de interne markt

  Strategie voor de interne markt

  We moeten het potentieel van de interne markt optimaal benutten. Zo krijgen consumenten, bedrijven en overheden goederen en diensten van de beste kwaliteit, voor de beste prijs en met de beste dienstverlening. Bedrijven kunnen overal in de EU snel en makkelijk hun diensten aanbieden en beter innoveren en uitbreiden. Bovendien ontstaat er ruimte voor nieuwe businessmodellen en diensten. Voor de detailhandel, ten slotte, wordt het makkelijker om in andere landen een zaak op te starten en producten te leveren.

 • Kapitaalmarktenunie

  Kapitaalmarktenunie

  Minder versnippering van financiële markten, diversificatie van financieringsbronnen, intensiever kapitaalverkeer over de grenzen heen en betere financieringsmogelijkheden voor bedrijven, vooral in het midden- en kleinbedrijf.

 • Actieplan voor een billijkere vennootschapsbelasting

  Actieplan voor een billijkere vennootschapsbelasting

  Onwenselijke belastingpraktijken aanpakken om voor duurzame belastinginkomsten en een gezond ondernemingsklimaat te zorgen.

 • Arbeidsmobiliteit

  De arbeidsmobiliteit bevorderen, vooral in sectoren met een hardnekkig tekort aan gekwalificeerd personeel, maar met behoud van de sociale rechten van de werknemers en de eerlijke verhoudingen op de Europese arbeidsmarkt.

Nieuws

Achtergrond

Objectives
 • We moeten de interne markt voor producten en diensten voltooien, als springplank voor bedrijven om wereldwijd actief te worden en groei te creëren.
 • We moeten investeringen in nieuwe technologie aanmoedigen, het ondernemingsklimaat verbeteren, markten en krediet toegankelijker maken, vooral voor het mkb, en zorgen dat werknemers de vaardigheden hebben die bedrijven nodig hebben.
 • Een kapitaalmarktenunie moet ervoor zorgen dat kleine ondernemingen makkelijker krediet krijgen en Europa aantrekkelijker wordt voor investeerders.
 • Mensen moeten worden aangemoedigd om te gaan werken in EU-landen waar er vacatures zijn of behoefte bestaat aan speciale vaardigheden.
 • De richtlijn over detachering van werknemers moet worden aangepast en strikt worden toegepast om sociale dumping te voorkomen.
 • Nationale belastingdiensten moeten intensiever met elkaar samenwerken.
 • De EU moet de vennootschapsbelasting in de hele EU meer gelijktrekken en financiële transacties belasten.

Stukken