Réimsí beartais

 • Straitéis don Mhargadh Aonair

  Straitéis don Mhargadh Aonair

  An leas iomlán a bhaint as an Margadh Aonair chun gur féidir le saoránaigh, lucht gnó agus údaráis phoiblí rochtain a fháil ar na hearraí agus na seirbhísí is fearr caighdeán, is saoire agus is airde cáilíocht seirbhíse. beidh ar chumas gairmithe seirbhísí a chur ar fáil ar fud an Aontais ar bhonn tapa conláisteach; beidh ar chumas fiontraithe nuálaíocht agus níos mó gnó a dhéanamh; tiocfaidh samhlacha nua gnó agus seirbhísí nua chun cinn; agus is fusa do mhiondíoltóirí iad féin a bhunú, gnó a dhéanamh agus a gcuid táirgí a chur ar fáil ar bhonn trasteorann.

 • Aontas na margaí caipitil

  Aontas na margaí caipitil

  Ilroinnt sna margaí airgeadais a laghdú, foinsí maoiniúcháin a éagsúla, an sreabhadh caipitil trasteorann a éascú agus rochtain ar mhaoiniú a fheabhsú do ghnólachtaí, go háirithe FBManna.

 • Plean gníomhaíochta do chánachas corparáideach níos córa

  Plean gníomhaíochta do chánachas corparáideach níos córa

  Dul i ngleic le seachaint cánach, ioncam inbhuanaithe a chinntiú agus féachaint le timpeallacht ghnó níos fearr a chruthú sa Mhargadh Aonair.

 • Soghluaisteacht an lucht saothair

  Soghluaisteacht an lucht saothair a chur chun cinn, go háirithe nuair a bhíonn folúntais leanúnacha agus neamhréireachtaí scileanna ann, ach cearta sóisialta na n-oibrithe a chosaint ag an am céanna agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil margadh saothair na hEorpa cóir agus cothrom.

An scéala is déanaí

Cúlra

Objectives
 • An margadh inmheánach do tháirgí agus seirbhísí a thabhairt i gcrích agus é a úsáid mar áis a chabhróidh lenár ngnólachtaí agus lenár dtionscail dul chun cinn rábach a dhéanamh sa gheilleagar domhanda.
 • Infheistíocht i dteicneolaíochtaí nua a spreagadh, an timpeallacht ghnó a fheabhsú, rochtain ar mhargaí agus ar mhaoiniú a éascú, go háirithe do FBManna, agus a chinntiú go bhfuil na scileanna ag oibrithe atá riachtanach d'earnáil na tionsclaíochta.
 • Aontas na Margaí Caipitil a chruthú le go mbeidh sé níos éasca ar ghnólachtaí beaga airgead a thiomsú agus le go mbeidh an Eoraip níos tarraingtí d'infheisteoirí.
 • Spreagadh a thabhairt d'oibrithe glacadh le poist i mBallstáit eile chun folúntais a líonadh agus an t-éileamh ar shainscileanna a shásamh.
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le hOibrithe a Phostú agus a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm go docht í, chun an dumpáil shóisialta a chosc.
 • Comhar riaracháin a spreagadh i measc na n-údarás cánach náisiúnta.
 • Dul chun cinn a dhéanamh maidir le comhbhonn comhdhlúite don cháin chorparáideach agus cáin ar idirbhearta airgeadais a ghlacadh ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.

Cáipéisí