Poliitikavaldkonnad

 • Ühtse turu strateegia

  Ühtse turu strateegia

  Saada ühtsest turust täit kasu, et: kodanikel, ettevõtjatel ja riigiasutustel oleks juurdepääs kaupadele ja teenustele parima kvaliteedi, hinna või teenindusega; spetsialistid saaksid kiiresti ja mugavalt pakkuda teenuseid kogu ELis; ettevõtjatel oleks võimalik tegeleda innovatsiooni ja oma tegevuse laiendamisega; uued ärimudelid ja -teenused saaksid jõudsalt areneda ning et jaemüüjatel oleks lihtne tegevust alustada, ettevõtlust arendada ja pakkuda oma tooteid piiriüleselt.

 • Kapitaliturgude liit

  Kapitaliturgude liit

  Vähendada finantsturgude killustumist, mitmekesistada rahastamisallikaid, tugevdada piiriüleseid kapitalivoogusid ja lihtsustada ettevõtete, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahastamisele.

 • Äriühingute õiglasema maksustamise tegevuskava

  Äriühingute õiglasema maksustamise tegevuskava

  Maksualaste kuritarvituste vastu võitlemine, tagades püsiva tulu ja toetades paremat ettevõtluskeskkonda ühtsel turul.

 • Tööjõu liikuvus

  Tööjõu liikuvuse edendamine, eriti seal, kus on pidevalt täitmata töökohti või kus töötajate oskused ei vasta tööturu nõudlusele, kaitstes samas töötajate sotsiaalõigusi ja tagades Euroopa tööturu õiglase toimimise.

Viimati lisatud

Taust

Objectives
 • Viia lõpule toodete ja teenuste siseturu loomine ning muuta see hüppelauaks äriühingutele ja tööstusettevõtetele, et nad maailmamajanduses hästi toime tuleksid.
 • Soodustada investeerimist uutesse tehnoloogiatesse, parandada ettevõtluskeskkonda, lihtsustada juurdepääsu turgudele ja rahastamisele (eriti VKEde jaoks) ning tagada, et töötajatel on tööstussektoris vajatavad oskused.
 • Luua kapitaliturgude liit, hõlbustades väikeettevõtjatel suurendada oma rahalisi vahendeid ning muutes Euroopa investeeringutele atraktiivsemaks.
 • Julgustada töötajaid asuma tööle teistesse ELi liikmesriikidesse, et täita vabu töökohti ning pakkuda seal konkreetselt vajatavaid oskusi.
 • Vaadata läbi töötajate lähetamise direktiiv ja tagada selle range rakendamine, et vältida sotsiaalset dumpingut.
 • Tagada liikmesriikide maksuasutuste vaheline halduskoostöö.
 • Teha tööd selle nimel, et ELi tasandil võetaks vastu äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas ja finantstehingute maks.

Dokumendid