Περιεχόμενα σελίδας

Policy areas

Background

Objectives
  • Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών ώστε η αγορά να γίνει το «εφαλτήριο» της ανάπτυξης που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μας να ακμάζουν στην παγκόσμια οικονομία.
  • Ενθάρρυνση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές και στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εφοδιασμός των εργαζομένων με τις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας.
  • Δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών, διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων και προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στην Ευρώπη.
  • Ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, ώστε να καλύπτονται οι κενές θέσεις καθώς και οι ανάγκες για ειδικές δεξιότητες.
  • Αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων και διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής της ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ.
  • Ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών.
  • Προώθηση της έγκρισης μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολόγησης των εταιρειών, καθώς και ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ.

Έγγραφα