Τομείς πολιτικής

 • Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά

  Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά

  Αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της Ενιαίας Αγοράς, ώστε οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες αρχές να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες με όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση∙ οι επαγγελματίες να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες γρήγορα και εύκολα σε όλη την ΕΕ∙ οι επιχειρηματίες να μπορούν να καινοτομούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους∙ νέα επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες να μπορούν να ευδοκιμήσουν∙ και, τέλος, οι έμποροι λιανικής πώλησης να μπορούν να αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα και να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε άλλες χώρες.

 • Ένωση κεφαλαιαγορών

  Ένωση κεφαλαιαγορών

  Μείωση του κατακερματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών, διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, ενίσχυση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων και βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων, ειδικότερα των ΜΜΕ, στη χρηματοδότηση.

 • Σχέδιο δράσης για δικαιότερη φορολόγηση των εταιρειών

  Σχέδιο δράσης για δικαιότερη φορολόγηση των εταιρειών

  Αντιμετώπιση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών, εξασφάλιση βιώσιμων εσόδων και διαμόρφωση ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ενιαία Αγορά.

 • Εργασιακή κινητικότητα

  Προώθηση της εργασιακής κινητικότητας, ιδίως όπου οι θέσεις εργασίας παραμένουν κενές επί μακρόν, και όπου υπάρχουν αναντιστοιχίες δεξιοτήτων. Προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και εξασφάλιση μιας δίκαιης ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Επικαιρότητα

Γενικό πλαίσιο

Objectives
 • Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών ώστε η αγορά να γίνει το «εφαλτήριο» της ανάπτυξης που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μας να ακμάζουν στην παγκόσμια οικονομία.
 • Ενθάρρυνση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές και στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εφοδιασμός των εργαζομένων με τις δεξιότητες που χρειάζεται η αγορά εργασίας.
 • Δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών, διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων και προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στην Ευρώπη.
 • Ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων, ώστε να καλύπτονται οι κενές θέσεις καθώς και οι ανάγκες για ειδικές δεξιότητες.
 • Αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων και διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής της ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ.
 • Ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών.
 • Προώθηση της έγκρισης μιας κοινής ενοποιημένης βάσης φορολόγησης των εταιρειών, καθώς και ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ.

Έγγραφα