Oblasti politiky

 • Strategie pro jednotný trh

  Strategie pro jednotný trh

  Uvolnit celý potenciál jednotného trhu, aby občané, podniky a veřejné orgány měly přístup ke kvalitnímu zboží a službám za nejvýhodnější cenu, odborníci mohli nabízet své služby rychle a bez komplikací ve všech zemích EU, podnikatelé mohli inovovat a expandovat, vznikaly nové podnikatelské modely a služby a aby maloobchodníci mohli snadno zakládat firmy, podnikat a nabízet své zboží a služby i za hranicemi.

 • Unie kapitálových trhů

  Unie kapitálových trhů

  Snížit míru roztříštěnosti finančních trhů, diverzifikovat zdroje financování, posílit přeshraniční toky kapitálu a zlepšit přístup podniků, zejména těch malých a středních, k financím.

 • Akční plán pro spravedlivější zdanění právnických osob

  Akční plán pro spravedlivější zdanění právnických osob

  bojovat proti zneužívání daňového systému, zajistit udržitelné příjmy a podpořit lepší podnikatelské prostředí na jednotném trhu

 • Mobilita pracovních sil

  Propagovat mobilitu pracovních sil zejména v těch členských státech, kde jsou dlouhodobě uvolněná pracovní místa a existuje nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi, a zároveň chránit sociální práva pracovníků a zajistit rovné podmínky na evropském trhu práce.

Novinky

Souvislosti

Objectives
 • dokončit vnitřní trh se zbožím a službami a učinit z něj výchozí bod prosperity podniků a průmyslových odvětví v globální ekonomice
 • stimulovat investice do nových technologií, zlepšit podnikatelské prostředí, usnadnit přístup na trhy a k financování zejména pro malé a střední podniky a zajistit, aby pracovníci měli dovednosti odpovídající potřebám průmyslu
 • vytvořit unii kapitálových trhů, díky níž bude pro malé podniky snazší získat finanční prostředky a EU se stane atraktivnějším místem pro investory
 • motivovat občany k tomu, aby se za prací stěhovali do jiných zemí EU a zaplňovali tak volná pracovní místa tam, kde chybí pracovní síla s jejich dovednostmi
 • provést přezkum směrnice o vysílání pracovníků a zajistit její přísné provádění, aby nedocházelo k sociálního dumpingu
 • stimulovat administrativní spolupráci daňových orgánů jednotlivých členských zemí
 • pracovat na přijetí společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob a daně z finančních transakcí na úrovni EU

Dokumenty