Области на политиката

 • Стратегия за единния пазар

  Стратегия за единния пазар

  Разгръщане на пълния потенциал на единния пазар, така че гражданите, бизнесът и публичните органи да имат достъп до стоки и услуги с най-добро качество, цена или обслужване; специалистите да могат да предлагат услуги в целия ЕС бързо и удобно; предприемачите да имат възможности за иновации и разширяване на дейността си; нови бизнес модели и услуги да могат да процъфтяват; търговците на дребно да бъдат улеснени в създаването на предприятия, извършването на стопанска дейност и продажба на своята продукция в чужбина.

 • Съюз на капиталовите пазари

  Съюз на капиталовите пазари

  Намаляване на фрагментираността на финансовите пазари, разнообразяване на източниците на финансиране, укрепване на трансграничните капиталови потоци и подобряване на достъпа до финансиране за предприятия, особено за МСП.

 • План за действие за по-справедливо корпоративно данъчно облагане

  План за действие за по-справедливо корпоративно данъчно облагане

  Борба с данъчните злоупотреби, която гарантира устойчиви приходи и подкрепя създаването на по-благоприятна бизнес среда на единния пазар.

 • Трудова мобилност

  Насърчаване на трудовата мобилност, особено в сектори, в които има постоянно незаети работни места и несъответствия между търсенето и предлагането на умения, като в същото време се защитават социалните права на работниците и се гарантира справедлив европейски трудов пазар.

Новости

Контекст

Objectives
 • Завършване на вътрешния пазар на стоки и услуги и превръщането му в трамплин за процъфтяването на нашите предприятия и промишленост в условията на глобална икономика.
 • Стимулиране на инвестициите в нови технологии, подобряване на бизнес средата, улесняване на достъпа до пазари и финансиране, особено за МСП, и осигуряване на работниците на уменията, от които индустрията се нуждае.
 • Създаване на съюз на капиталовите пазари, който да позволи на малките предприятия по-лесно да набират средства и да повиши привлекателността на Европа като място за инвестиции.
 • Насърчаване на работниците да работят в други държави от ЕС, за да се попълват свободните работни места и да се отговори на нуждата от специални умения.
 • Преразглеждане на Директивата за командироването на работници и осигуряване на нейното стриктно прилагане, за да се предотврати социалният дъмпинг.
 • Насърчаване на административното сътрудничество между националните данъчни органи.
 • Работа за приемането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и на данък върху финансовите сделки на равнище ЕС.

Документи