Réimsí beartais

Tá straitéis an Aontais Eorpaigh don Aontas Fuinnimh comhdhéanta de chúig cinn de chatagóirí a bhfuil dlúthbhaint acu le chéile agus a neartaíonn a chéile.

An scéala is déanaí

Cúlra

De bharr an Aontais Fuinnimh beidh soláthar fuinnimh níos sláine, níos saoire agus níos inbhuanaithe ann. Ceadófar dá bharr saorshreabhadh fuinnimh ó theorainn go chéile agus soláthar cinnte fuinnimh i ngach Ballstát agus do gach Eorpach. A bhuí le teicneolaíochtaí nua agus bonneagar athchóirithe, laghdófar billí tí, cruthófar poist úra agus scileanna nua de réir mar a rachaidh cuideachtaí i mbun tuilleadh easpórtála agus de réir mar a chuirfidh siad borradh faoi chúrsaí fáis. Déanfar geilleagar inbhuanaithe, ísealcharbóin atá neamhdhíobhálach don chomhshaol de gheilleagar na hEorpa dá bharr, rud a fhágfaidh an Eoraip ar thús cadhnaíochta maidir le fuinneamh a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite agus sa chomhrac i gcoinne an téimh dhomhanda.

Tá réamhobair thábhachtach déanta cheana féin. Tá ag an Eoraip creat beartais don fhuinneamh agus don aeráid don tréimhse as seo go 2030, mar aon le straitéis maidir le cinnteacht an tsoláthair fuinnimh. Ag an am céanna, is gaire dúinn ná riamh margadh fuinnimh chomhtháite do gach Ballstát.

Objectives
  • Acmhainní a chomhthiomsú, líonraí a nascadh agus cur le chéile inár gcáilíocht mar Bhallstáit nuair a bhíonn idirbheartaíocht ar siúl againn le tíortha nach bhfuil san Aontas.
  • Éagsúlú a dhéanamh ar ár bhfoinsí fuinnimh chun gur féidir leis an Eoraip leas a bhaint as foinsí soláthair éagsúla i gcás ina ngabhfaidh baol rómhór - cibé acu de thoradh róchostais nó cúinsí polaitiúla é sin - le fuinneamh a iompórtáil ón Oirthear.
  • Cabhrú leis na Ballstáit a spleáchas ar fhuinneamh iompórtáilte a laghdú.
  • Úsáid fuinnimh an Aontais Eorpaigh a laghdú 27% nó níos mó faoi 2030
  • Cur leis an sprioc atá againn laghdú 40% ar a laghad a bhaint amach ar gháis cheaptha teasa faoi 2030.
  • An tAontas a bheith ar thús cadhnaíochta i dtaca le fuinneamh in-athnuaite agus é a bheith chun tosaigh sa chomhrac i gcoinne téamh domhanda.

Cáipéisí