Области на политиката

Стратегията на ЕС за енергиен съюз има 5 тясно свързани помежду си и взаимно укрепващи се измерения.

Новости

Контекст

Изграждането на Енергийния съюз означава по-сигурна, по-достъпна и по-устойчива енергия. Той ще предостави възможност за свободно циркулиране на енергията отвъд националните граници и сигурни доставки във всяка страна от ЕС и за всички европейци. Новите технологии и подновената инфраструктура ще доведат до понижаване на сметките за електроенергия на домакинствата и създаване на нови работни места и умения с разширяването от страна на предприятията на износа и стимулирането на растежа. Това ще доведе до устойчива, нисковъглеродна и екологосъобразна икономика, извеждайки Европа на челна позиция в областта на производството на енергия от възобновяеми източници и в борбата срещу глобалното затопляне.

Вече са предприети важни основополагащи стъпки. Европа разполага с рамка на политиката в областта на енергетиката и климата за 2030 г., както и със стратегия за енергийна сигурност. Междувременно постигането на интегриран енергиен пазар е по-близко от всякога.

Objectives
  • Обединяване на ресурсите, свързване на мрежите и засилване на правомощията на ЕС при преговори с държави извън ЕС
  • Разнообразяване на енергийните източници, за да може Европа бързо да преминава към други канали за доставка, ако финансовата или политическата цена на вноса от Изтока стане твърде висока
  • Подпомагане на страните от ЕС да намалят своята зависимост от вноса на енергия
  • Намаляване на енергопотреблението в Европа с 27 % или повече до 2030 г.
  • Доразвиване на целта на ЕС за поне 40 % по-малко емисии на парникови газове до 2030 г.
  • Превръщане на ЕС в световен лидер в областта на възобновяемата енергия и в борбата с глобалното затопляне

Документи