Oblasti politiky

Stratégia pre digitálny jednotný trh sa opiera o tri oblasti politiky alebo „piliere“

Aktuality

Kontext

Európania často narážajú na prekážky pri využívaní online nástrojov a služieb. Na dobre fungujúcom digitálnom jednotnom trhu bude menej prekážok a viac príležitostí: jednotlivcom aj podnikom umožní slobodne obchodovať a inovovať. Bude to pre nich nielen zákonné, bezpečné a cenovo dostupné, ale zároveň im to uľahčí život.

Prekážky existujúce na tradičnom jednotnom trhu sa až príliš často šíria aj do digitálneho sveta. Online trhy sú napríklad v oblasti online služieb často obmedzené na územie jedného štátu. Iba 7 % malých a stredných podnikov v EÚ predáva cezhranične. Zmeniť to však môžeme elektronizáciou jednotného trhu.

Cieľom Junckerovej komisie je vytvoriť digitálny jednotný trh, v ktorom bude zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb, kapitálu a dát – a v ktorom budú môcť občania a podniky bezproblémovo a spravodlivo pristupovať k online tovarom a službám, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo krajinu trvalého pobytu.

Digitálny jednotný trh by mohol do európskeho hospodárstva priniesť 415 miliárd EUR a vytvoriť pracovné miesta, podporiť rast, hospodársku súťaž, investície a inovácie. Môžu sa vďaka nemu rozšíriť trhy tým, že bude ponúkať lepšie služby za nižšie ceny, pretransformuje služby verejného sektora a vytvorí nové pracovné miesta. Zároveň sa ním môžu vytvoriť príležitosti pre začínajúce podniky a podmienky pre rast a inovácie spoločností na trhu s vyše 500 miliónmi ľudí.

Dobudovanie digitálneho jednotného trhu by Európe pomohlo udržať si vedúce svetové postavenie v oblasti digitálneho hospodárstva.

Objectives
  • Podpora elektronického obchodu v EÚ odstránením geografického blokovania, cenovým zatraktívnením a zefektívnením cezhraničného dodávania balíkov
  • Modernizácia pravidiel EÚ v oblasti autorského práva, aby spĺňali kritériá digitálneho veku
  • Aktualizácia audiovizuálnych pravidiel EÚ a práca s platformami s cieľom vytvoriť spravodlivejšie podmienky pre všetkých aktérov, podporovať európske filmy, chrániť maloletých a lepšie bojovať proti prejavom nenávisti
  • Zintenzívnenie európskej reakcie na kybernetické útoky posilnením agentúry ENISA – agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, a prijatím účinných opatrení na odstrašenie kybernetických útokov a trestnoprávneho rámca na lepšiu ochranu európskych občanov, podnikov a verejných inštitúcií
  • Využitie potenciálu európskeho dátového hospodárstva s rámcom pre voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ
  • Zabezpečenie internetového pripojenia najvyššej kvality, tzv. pripojenia pre európsku gigabitovú spoločnosť, pre všetkých v EÚ, aby sa mohli plne zapojiť do digitálneho hospodárstva
  • Prispôsobenie pravidiel o súkromí a elektronických komunikáciách novému digitálnemu prostrediu
  • Pomoc veľkým a malým spoločnostiam, výskumníkom, občanom a orgánom verejnej správy, aby mali čo najväčší prínos z nových technológií – dôraz sa bude klásť na to, aby všetci mali potrebné digitálne zručnosti, a na financovanie výskumu EÚ v oblasti zdravia a vysokovýkonnej výpočtovej techniky

Dokumenty