Policy areas

Stratégia pre digitálny jednotný trh sa opiera o tri oblasti politiky alebo „piliere“

Background

Európania často narážajú na prekážky pri využívaní online nástrojov a služieb. Deje sa tak i napriek tomu, že sa ich EÚ desaťročia usilovala v tradičnom „offline“ svete odstrániť.

Rozdrobenosť a prekážky, ktoré neexistujú v rámci fyzického jednotného trhu, EÚ brzdia. Digitálny jednotný trh je priestor, kde je viac príležitostí ako prekážok: je to súvislý priestor, kde môžu jednotlivci i spoločnosti obchodovať, inovovať a vzájomne pôsobiť v zákonnom, bezpečnom a cenovo dostupnom rámci, čo im uľahčuje život.

Trhy pre elektronické služby sú však v súčasnosti zväčša domáce. Iba 7 % malých a stredných podnikov v EÚ predáva cezhranične. Toto treba zmeniť, a to elektronizáciou jednotného trhu.

Junckerova komisia má za cieľ vytvorenie jednotného digitálneho trhu, v ktorom bude voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu – a v ktorom občania a podniky budú môcť bezproblémovo a spravodlivo pristupovať k online tovarom a službám: bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a bez ohľadu na miesto bydliska.

Digitálny jednotný trh by mohol do európskeho hospodárstva priniesť 415 miliárd EUR a vytvoriť pracovné miesta, podporiť rast, hospodársku súťaž, investície a inovácie. Môžu sa vďaka nemu rozšíriť trhy a podporiť lepšie služby za nižšie ceny, ponúknuť väčší výber a vytvoriť nové zdroje pracovných miest. Zároveň sa ním môžu vytvoriť príležitosti pre začínajúce podniky a podmienky pre rast a zvyšovanie zisku existujúcich spoločností na trhu s vyše 500 miliónmi ľudí.

Dobudovaným jednotným digitálnym trhom sa takisto zabezpečí, aby si Európa udržala svoje vedúce svetové postavenie v digitálnom hospodárstve. Podporí sa tak globálny rast európskych spoločností a transformácia našich verejných služieb.

Objectives

Ciele sú aj takéto:

Viac informácií sa nachádza na stránke o digitálnej politike

Dokumenty