Oblasti politiky

Stratégia pre digitálny jednotný trh sa opiera o tri oblasti politiky alebo „piliere“

Kontext

Cieľom jednotného digitálneho trhu EÚ je odstrániť prekážky a ponúknuť viac príležitostí na zákonné, bezpečné, zabezpečené a dostupné podnikanie cez hranice EÚ.

Iba 7 % malých a stredných podnikov v EÚ predáva cezhranične. Zmeniť to však môžeme elektronizáciou jednotného trhu.

Cieľom Junckerovej komisie je vytvoriť digitálny jednotný trh, v ktorom bude zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb, kapitálu a dát – a v ktorom budú môcť občania a podniky bezproblémovo a spravodlivo pristupovať k online tovarom a službám, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo krajinu trvalého pobytu.

Jednotný digitálny trh môže vytvoriť príležitosti pre začínajúce podniky a podmienky pre rast a inovácie spoločností na trhu so zhruba 500 miliónmi ľudí.

Dobudovanie digitálneho jednotného trhu by Európe pomohlo udržať si vedúce svetové postavenie v oblasti digitálneho hospodárstva.

Objectives
  • Podpora elektronického obchodu v EÚ odstránením geografického blokovania, cenovým zatraktívnením a zefektívnením cezhraničného dodávania balíkov
  • Modernizácia pravidiel EÚ v oblasti autorského práva, aby spĺňali kritériá digitálneho veku
  • Aktualizácia audiovizuálnych pravidiel EÚ a vytvorenie rovnakých podmienok pre porovnateľné digitálne zdroje, boj proti nezákonnému online obsahu a ochrana najzraniteľnejších používateľov
  • Zintenzívnenie európskej reakcie na kybernetické útoky posilnením agentúry ENISA, agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, a prijatím účinných opatrení na odstrašenie kybernetických útokov a trestnoprávneho rámca na lepšiu ochranu európskych občanov, podnikov a verejných inštitúcií
  • Využitie potenciálu európskeho dátového hospodárstva s jasnými pravidlami pre voľný tok iných ako osobných údajov v EÚ
  • Zabezpečenie internetového pripojenia najvyššej kvality, tzv. pripojenia pre európsku gigabitovú spoločnosť, pre všetkých v EÚ
  • Prispôsobenie pravidiel o súkromí a elektronických komunikáciách novému digitálnemu prostrediu
  • Pomoc veľkým a malým spoločnostiam, výskumníkom, občanom a orgánom verejnej správy, aby mali čo najväčší prínos z nových technológií – dôraz sa bude klásť na to, aby všetci mali potrebné digitálne zručnosti, a na financovanie výskumu EÚ v oblasti zdravia a vysokovýkonnej výpočtovej techniky

Dokumenty