Politikas jomas

Digitālā vienotā tirgus stratēģija balstās uz trim politikas jomām jeb “pīlāriem”

Konteksts

ES digitālā vienotā tirgus mērķis ir mazināt šķēršļus pārrobežu uzņēmējdarbībai Eiropas Savienībā un piedāvāt plašākas iespējas šādu uzņēmējdarbību veikt likumīgā, drošā un ekonomiski pieejamā veidā.

Tikai 7 % ES mazo un vidējo uzņēmumu pārdod preces pāri robežām. Tas varētu mainīties, ja vienotā tirgus principi tiktu attiecināti uz tiešsaistes pakalpojumiem.

Ž. K. Junkera Komisija izvirzījusi mērķi izveidot digitālo vienoto tirgu, kurā ir garantēta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite un kurā iedzīvotājiem un uzņēmumiem neatkarīgi no to valstspiederības un dzīvesvietas vai galvenās mītnes vietas ir netraucēta un taisnīga piekļuve precēm un pakalpojumiem tiešsaistē.

Digitālais vienotais tirgus sekmētu jaunuzņēmumu izveidi un ļautu esošajiem uzņēmumiem attīstīties un ieviest jauninājumus tirgū, kas aptver vairāk nekā 500 miljonu iedzīvotāju.

Digitālā vienotā tirgus izveide arī ļautu Eiropai paturēt līderpozīciju pasaules digitālajā ekonomikā.

Objectives
  • Stimulēt e-tirdzniecību ES, cīnoties pret ģeogrāfisko bloķēšanu un gādājot par pieejamāku un efektīvāku paku piegādi pāri robežām.
  • Modernizēt ES noteikumus autortiesību jomā, lai tos pielāgotu digitālajam laikmetam.
  • Atjaunināt ES audiovizuālos noteikumus un radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus salīdzināmiem digitālajiem avotiem, cīnīties pret nelikumīgu saturu tiešsaistē un aizsargāt visneaizsargātākos lietotājus.
  • Paplašināt Eiropas reakciju uz kiberuzbrukumiem, nostiprinot ES kiberdrošības aģentūru (ENISA), izveidojot efektīvas kibernoziegumu novēršanas spējas un nosakot kriminālatbildību, lai labāk aizsargātu Eiropas iedzīvotājus, uzņēmumus un publiskās iestādes.
  • Atraisīt Eiropas datu ekonomikas potenciālu, izstrādājot skaidrus noteikumus brīvai datu plūsmai ES (izņemot personas datus).
  • Stratēģijas “Savienojamība Eiropas Gigabitu sabiedrībai” ietvaros nodrošināt, ka ikvienam Eiropas Savienībā ir labākais iespējamais interneta pieslēgums.
  • Pielāgot jaunajai digitālajai videi noteikumus par personas datu aizsardzību internetā.
  • Palīdzēt lieliem un maziem uzņēmumiem, pētniekiem, iedzīvotājiem un publiskajām iestādēm gūt maksimālu labumu no jaunajām tehnoloģijām, gādājot par to, ka katram ir vajadzīgās digitālās prasmes, un finansējot ES līmeņa pētniecības darbības veselības un augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā.

Dokumenti