Područja politike

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta sastoji se od tri područja politike ili „stupa”

Kontekst

Cilj je jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a smanjiti prepreke i ponuditi više prilika za poslovanje u drugim zemljama EU-a na zakonit, siguran i povoljan način.

Samo 7 % malih i srednjih poduzeća u EU-u prodaje u inozemstvu. To se može promijeniti uvođenjem jedinstvenog tržišta na internetu.

Junckerova Komisija želi stvoriti jedinstveno digitalno tržište na kojem je slobodno kretanje robe, osoba, usluga, kapitala i podataka zajamčeno te na kojem građani i poduzeća mogu neometano i ravnopravno pristupiti robi i uslugama na internetu, bez obzira na državljanstvo ili u kojoj zemlji žive.

Jedinstveno digitalno tržište može novoosnovanim poduzećima omogućiti poslovne prilike, a poduzeća imaju priliku za rast i inovativno poslovanje na tržištu s oko 500 milijuna ljudi.

Potpuno jedinstveno digitalno tržište omogućit će Europi da zadrži vodeći položaj u svijetu u digitalnom gospodarstvu.

Objectives
  • Poticanje e-trgovine u EU-u uz rješavanje problema geografskog blokiranja i omogućavanje jeftinije i učinkovitije prekogranične dostave paketa
  • Modernizacija propisa EU-a o autorskim pravima kako bi bili primjereniji digitalnom dobu
  • Ažuriranje propisa EU-a o audiovizualnim djelatnostima i stvaranje jednakih uvjeta za usporedive digitalne izvore, suzbijanje nezakonitog sadržaja na internetu i zaštita najranjivijih korisnika
  • Bolji odgovor Europe na kibernapade jačanjem ENISA-e, agencije EU-a za kibersigurnost, i pružanjem učinkovitog načina odvraćanja od počinjenja kaznenih djela na internetu te kaznenopravnog odgovora EU-a radi bolje zaštite europskih građana, poduzeća i javnih institucija
  • Iskorištavanje potencijala europskog podatkovnog gospodarstva s jasnim pravilima za slobodan protok neosobnih podataka u EU-u
  • Pružanje najbolje moguće internetske veze svim građanima EU-a kroz „povezivost za europsko gigabitno društvo"
  • Prilagodba propisa o e-privatnosti novom digitalnom okruženju
  • Pomaganje velikim i malim poduzećima, istraživačima, građanima i javim tijelima da na najbolji mogući način iskoriste nove tehnologije osiguravanjem da svatko ima potrebne digitalne vještine te financiranjem istraživanja EU-a u području zdravlja i računalstva visokih performansi

Documents