Policy areas

Tá an Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach déanta suas de thrí réimse beartais nó 'cholún'

Background

Is minic a bhíonn bacainní ar shaoránaigh an Aontais nuair is áil leo seirbhísí agus uirlisí ar líne a úsáid. Tá an scéal seo amhlaidh in ainneoin go bhfuil an tAontas Eorpach ag obair le blianta fada ag iarraidh na bacainní seo a shárú "as líne".


Tá srian á chur leis an Aontas Eorpach de dheasca na hilroinnte agus na mbacainní sa mhargadh aonair digiteach nach ann dóibh ina chothrom de mhargadh aonair fisiceach. Is lú na bacainní a bhíonn le sárú i margadh aonair digiteach agus is mó, dá réir sin, na deiseanna a bhíonn le tapú, mar atá: aon limistéar leanúnach atá ann inar féidir le daoine agus le gnólachtaí trádáil agus nuálaíocht a dhéanamh, idirghníomhú le chéile ar bhonn dlíthiúil, sábháilte, slán agus ar shlí nach gcuirfidh costas iomarcach orthu, chun gur fusa a rachaidh an saol dóibh.


Faoi láthair na margaí atá ann i dtaca le seirbhísí ar líne, is margaí intíre iad a bheag nó a mhór. Níl ach 7% d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide ag díol a gcuid earraí i dtíortha eile. Is mithid an scéal sin a chur ina cheart agus an margadh aonair a bheith i bhfeidhm ar líne freisin.


Is éard is aidhm do Choimisiún Juncker Margadh Aonair Digiteach a chur ar bun, ina gcinntítear saorghluaiseacht earraí, daoine, seirbhísí agus caipitil agus inar féidir le saoránaigh agus le gnólachtaí rochtain a fháil ar earraí agus seirbhísí ar líne gan stró agus ar bhonn cothrom, agus é sin beag beann ar a náisiúntacht agus is cuma cá bhfuil cónaí orthu.


Thiocfadh den Mhargadh Aonair Digiteach €415 billiún a chruthú do gheilleagar na hEorpa agus borradh a chur faoi phoist, faoin bhfás, faoin iomaíocht, faoin infheistíocht agus faoin nuálaíocht. Dá thairbhe sin, b'fhéidir margaí a leathnú, seirbhísí níos fearr ar phraghas níos lú a chothú, rogha níos fairsinge a chur ar fáil agus foinsí nua fostaíochta a chruthú. D'fhéadfaí deiseanna a chruthú do ghnólachtaí nuathionscanta dá bharr agus a chur ar chumas na ngnólachtaí atá ann cheana fás agus sochar a dhéanamh dóibh féin toisc iad a bheith ag fónamh do mhargadh ina bhfuil os cionn 500 milliún duine.


Má thugtar Margadh Aonair Digiteach chun críche, cinnteofar go mbeidh an Eoraip fós ar thús cadhnaíochta i dtaca leis an ngeilleagar digiteach, rud a chuideoidh le gnólachtaí san Eoraip fás ar bhonn domhanda agus a chuirfidh athrú chun feabhais ar ár seirbhísí poiblí.

Objectives

Áirítear ar na cuspóirí atá aige:


Tuilleadh eolais faoi shuíomh gréasáin an Bheartais Dhigitigh

Cáipéisí