Policy areas

Tá an Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach déanta suas de thrí réimse beartais nó 'cholún'

Background

Is minic a bhíonn bacainní roimh shaoránaigh an Aontais agus iad ag iarraidh uirlisí agus seirbhísí ar líne a úsáid. Ach nuair a bheidh margadh aonair digiteach ann agus é faoi lán seoil, tiocfaidh laghdú ar na bacainní agus méadú ar na deiseanna agus féadfaidh daoine agus gnólachtaí trádáil a dhéanamh agus gluaiseacht gan bhac. Féadfaidh siad sin a dhéanamh ar dhóigh dhleathach, shábháilte, shlán agus neamhchostasach, rud a éascóidh an saol dóibh.

Is minic a aistríonn bacainní sa mhargadh aonair as líne chuig an margadh ar líne. Cuir i gcás, ó thaobh nithe a dhíol ar líne, is margaí náisiúnta a bhíonn i gceist fós i gcás formhór na seirbhísí ar líne. San Aontas, ní dhíolann ach 7% d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide earraí agus seirbhísí i mBallstáit eile. Is féidir sin a athrú ach margadh aonair digiteach a chur ar bun.

An aidhm atá ag Coimisiún Juncker Margadh Aonair Digiteach a chur ar bun ina gcinnteofar saorghluaiseacht earraí, daoine, seirbhísí agus caipitil agus ina bhféadfaidh saoránaigh agus gnólachtaí earraí agus seirbhísí ar líne a rochtain gan stró agus ar bhonn cothrom, beag beann ar a náisiúntacht agus ar an áit a bhfuil cónaí orthu.

D’fhéadfadh an margadh aonair digiteach €415 billiún a ghiniúint i ngeilleagar na hEorpa agus borradh a chur faoi phoist, faoin bhfás, faoin iomaíocht, faoin infheistíocht agus faoin nuálaíocht. D’fhéadfaí margaí a leathnú dá bharr, seirbhísí a dhéanamh níos cost-éifeachtúla, seirbhísí poiblí a athrú ó bhonn agus poist nua a chruthú. Ina cheann sin, d’fhéadfadh deiseanna nua do ghnólachtaí nuathionscanta teacht as agus d’fhéadfaí caoi a thabhairt dá bharr do ghnólachtaí forás a dhéanamh agus a bheith nuálaíoch i margadh 500 milliún duine.

Nuair a bheidh margadh aonair digiteach curtha i gcrích, beidh sé níos fusa ag an Eoraip leanúint de bheith ina cheannasaí domhanda sa gheilleagar digiteach.

Objectives
  • Borradh a chur faoin ríomhthráchtáil san Aontas trí dhul i ngleic leis an ngeobhlocáil agus seachadadh trasteorann beartán a dhéanamh níos neamhchostasaí agus níos éifeachtaí
  • Rialacha cóipchirt an Aontais a nuachóiriú lena gcur in oiriúint don aois dhigiteach
  • Nuashonrú a dhéanamh ar rialacha an Aontais maidir le hábhar closamhairc agus comhoibriú leis na hardáin, chun timpeallacht níos féaráilte a chruthú do chách, scannáin Eorpacha a chur chun cinn, leanaí a chosaint agus comhrac a chur ar an bhfuathchaint
  • An chibhearshlándáil a chinntiú san Eoraip, tríd an gcomhar idirnáisiúnta i gcoinne na cibearchoireachta a chur chun cinn
  • Deimhin a dhéanamh de go bhfuil ceangal idirlín den saghas is fearr ag gach duine san Aontas, sa chaoi is go bhféadfaidh siad a bheith lánpháirteach sa gheilleagar digiteach (i.e. aidhm na Straitéise Nascachta do Shochaí Ghigighiotáin Eorpach)
  • Rialacha an ríomhphríobháideachais a chur in oiriúint don timpeallacht dhigiteach
  • Cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí, idir bheaga agus mhóra, do thaighdeoirí, do shaoránaigh agus d’údaráis phoiblí a oiread leasa agus is féidir a bhaint as teicneolaíochtaí nua trí dheimhin a dhéanamh de go bhfuil na scileanna is gá ag gach duine, agus trí thaighde AE i réimse na sláinte agus na ríomhaireachta ardfheidhmíochta a mhaoiniú

Cáipéisí