Réimsí beartais

Tá an Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach déanta suas de thrí réimse beartais nó 'cholún'

Cúlra

Is é is aidhm le margadh aonair digiteach an Aontais Eorpaigh bacainní a laghdú agus deiseanna breise a thabhairt chun gnó a dhéanamh trasna teorainneacha an Aontais ar bhealach dlíthiúil, sábháilte, slán agus inacmhainne.

San Aontas, ní dhíolann ach 7% d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide earraí agus seirbhísí i mBallstáit eile. Is féidir sin a athrú ach margadh aonair digiteach a chur ar bun.

An aidhm atá ag Coimisiún Juncker Margadh Aonair Digiteach a chur ar bun ina gcinnteofar saorghluaiseacht earraí, daoine, seirbhísí agus caipitil agus ina bhféadfaidh saoránaigh agus gnólachtaí earraí agus seirbhísí ar líne a rochtain gan stró agus ar bhonn cothrom, beag beann ar a náisiúntacht agus ar an áit a bhfuil cónaí orthu.

Is féidir leis an margadh aonair digiteach deiseanna nua a chruthú do ghnólachtaí nuathionscanta agus fágfaidh sé go mbeidh gnólachtaí in ann fás agus a bheith nuálach i margadh 500 milliún duine.

Nuair a bheidh margadh aonair digiteach curtha i gcrích, beidh sé níos fusa ag an Eoraip leanúint de bheith ina cheannasaí domhanda sa gheilleagar digiteach.

Objectives
  • Borradh a chur faoin ríomhthráchtáil san Aontas trí dhul i ngleic leis an ngeobhlocáil agus seachadadh trasteorann beartán a dhéanamh níos neamhchostasaí agus níos éifeachtaí
  • Rialacha cóipchirt an Aontais a nuachóiriú lena gcur in oiriúint don aois dhigiteach
  • Nuashonrú a dhéanamh ar rialacha an Aontais maidir le hábhar closamhairc agus cothrom iomaíochta a chruthú le haghaidh foinsí digiteacha inchomparáide, ag dul i ngleic le hábhar mídhleathach ar líne agus na húsáideoirí is leochailí a chosaint
  • Freagairt na hEorpa ar chibear-ionsaithe a ghéarú trí ENISA – gníomhaireacht cibearshlándála an Aontais – a neartú, agus trí chibearbhacadh éifeachtach a chruthú agus an dlí coiriúil a úsáid chun saoránaigh, gnólachtaí agus institiúidí poiblí na hEorpa a chosaint ar dhóigh níos fearr
  • Lánleas a bhaint as an ngeilleagar sonraí Eorpach le rialacha soiléire a ligfidh do shonraí neamhphearsanta gluaiseacht gan bhac san Aontas
  • Deimhin a dhéanamh de go bhfuil ceangal idirlín den saghas is fearr ag gach duine san Aontas trí "nascacht le haghaidh sochaí ghigighiotáin Eorpach "
  • Rialacha an ríomhphríobháideachais a chur in oiriúint don timpeallacht dhigiteach
  • Cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí, idir bheaga agus mhóra, do thaighdeoirí, do shaoránaigh agus d’údaráis phoiblí a oiread leasa agus is féidir a bhaint as teicneolaíochtaí nua trí dheimhin a dhéanamh de go bhfuil na scileanna digiteacha is gá ag gach duine, agus trí thaighde an Aontais i réimse na sláinte agus na ríomhaireachta ardfheidhmíochta a mhaoiniú

Cáipéisí