Réimsí beartais

Tá an Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach déanta suas de thrí réimse beartais nó 'cholún'

An scéala is déanaí

Cúlra

Is minic a bhíonn bacainní roimh shaoránaigh an Aontais agus iad ag iarraidh uirlisí agus seirbhísí ar líne a úsáid. Nuair a bheidh margadh aonair digiteach ar bun agus é ag feidhmiú faoi lán seoil is lú na bacainní agus is mó na deiseanna a bheidh ann: beidh caoi ag daoine agus ag gnólachtaí dá bharr trádáil a dhéanamh agus a bheith nuálaíoch gan aon srian orthu. Féadfaidh siad sin a dhéanamh ar dhóigh dhleathach, shábháilte, shlán agus neamhchostasach, rud a éascóidh an saol dóibh.

Is minic a aistríonn bacainní sa mhargadh aonair as líne chuig an margadh ar líne. Cuir i gcás, ó thaobh nithe a dhíol ar líne, is margaí náisiúnta a bhíonn i gceist fós i gcás formhór na seirbhísí ar líne. San Aontas, ní dhíolann ach 7% d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide earraí agus seirbhísí i mBallstáit eile. Is féidir sin a athrú ach margadh aonair digiteach a chur ar bun.

An aidhm atá ag Coimisiún Juncker Margadh Aonair Digiteach a chur ar bun ina gcinnteofar saorghluaiseacht earraí, daoine, seirbhísí agus caipitil agus ina bhféadfaidh saoránaigh agus gnólachtaí earraí agus seirbhísí ar líne a rochtain gan stró agus ar bhonn cothrom, beag beann ar a náisiúntacht agus ar an áit a bhfuil cónaí orthu.

D’fhéadfadh an margadh aonair digiteach €415 billiún a ghiniúint i ngeilleagar na hEorpa agus borradh a chur faoi phoist, faoin bhfás, faoin iomaíocht, faoin infheistíocht agus faoin nuálaíocht. D’fhéadfaí margaí a leathnú dá bharr, seirbhísí a dhéanamh níos cost-éifeachtúla, seirbhísí poiblí a athrú ó bhonn agus poist nua a chruthú. Ina cheann sin, d’fhéadfadh deiseanna nua do ghnólachtaí nuathionscanta teacht as agus d’fhéadfaí caoi a thabhairt dá bharr do ghnólachtaí forás a dhéanamh agus a bheith nuálaíoch i margadh 500 milliún duine.

Nuair a bheidh margadh aonair digiteach curtha i gcrích, beidh sé níos fusa ag an Eoraip leanúint de bheith ina cheannasaí domhanda sa gheilleagar digiteach.

Objectives
  • Borradh a chur faoin ríomhthráchtáil san Aontas trí dhul i ngleic leis an ngeobhlocáil agus seachadadh trasteorann beartán a dhéanamh níos neamhchostasaí agus níos éifeachtaí
  • Rialacha cóipchirt an Aontais a nuachóiriú lena gcur in oiriúint don aois dhigiteach
  • Nuashonrú a dhéanamh ar rialacha an Aontais maidir le hábhar closamhairc agus comhoibriú leis na hardáin, chun timpeallacht níos féaráilte a chruthú do chách, scannáin Eorpacha a chur chun cinn, leanaí a chosaint agus comhrac a chur ar an bhfuathchaint
  • Freagairt na hEorpa ar chibear-ionsaithe a ghéarú trí ENISA – gníomhaireacht cibearshlándála an Aontais – a neartú, agus tríd an Aontas chibearbhacadh éifeachtach a chruthú agus an dlí coiriúil a úsáid chun saoránaigh, gnólachtaí agus institiúidí poiblí na hEorpa a chosaint ar dhóigh níos fearr
  • Lánleas a bhaint as an ngeilleagar sonraí Eorpach le creat a thabharfaidh a ligfidh do shonraí nach sonraí pearsanta iad gluaiseacht gan bhac san Aontas
  • Deimhin a dhéanamh de go bhfuil ceangal idirlín den saghas is fearr ag gach duine san Aontas, sa chaoi agus go bhféadfaidh siad a bheith lánpháirteach sa gheilleagar digiteach (i.e. aidhm na Straitéise Nascachta do Shochaí Ghigighiotáin Eorpach)
  • Rialacha an ríomhphríobháideachais a chur in oiriúint don timpeallacht dhigiteach
  • Cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí, idir bheaga agus mhóra, do thaighdeoirí, do shaoránaigh agus d’údaráis phoiblí a oiread leasa agus is féidir a bhaint as teicneolaíochtaí nua trí dheimhin a dhéanamh de go bhfuil na scileanna digiteacha is gá ag gach duine, agus trí thaighde AE i réimse na sláinte agus na ríomhaireachta ardfheidhmíochta a mhaoiniú

Cáipéisí