Poliitikavaldkonnad

Digitaalse ühtse turu strateegia koosneb kolmest poliitikavaldkonnast ehk sambast

Taust

ELi digitaalse ühtse turu eesmärk on vähendada takistusi ja pakkuda ettevõtjatele rohkem võimalusi õiguspäraselt, ohutult ja turvaliselt piiriülese kaubandusega tegelemiseks ELis.

Vaid 7% väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest müüb kaupu või teenuseid piiriüleselt. See saab muutuda digitaalse ühtse turu elluviimise kaudu.

Junckeri komisjoni eesmärk on luua ühtne digitaalne turg, kus on tagatud kaupade, isikute, teenuste, kapitali ja andmete vaba liikumine ning kus kodanikud ja ettevõtjad saavad sõltumata rahvusest või asukohariigist sujuvalt ja õiglastel tingimustel osta ja müüa kaupu ja teenuseid internetis.

Uued võimalused avanevad ka alustavatele idufirmadele ning ettevõtted saavad kasvada ja pakkuda innovaatilisi lahendusi enam kui 500 miljonit inimest hõlmaval turul.

Digitaalse ühtse turu lõpuleviimine tagab, et Euroopa jääb maailmas digitaalmajanduse valdkonnas juhtivaks jõuks.

Objectives
  • Edendada e-kaubandust ELis, kaotades asukohapõhised piirangud ning muutes piiriülese pakiveo taskukohasemaks ja tõhusamaks
  • Ajakohastada ELi autoriõiguse eeskirju, et need vastaksid digitaalajastu nõudmistele
  • Ajakohastada ELi audiovisuaalteenuste eeskirju ja luua võrdsed võimalused samaväärsetele digitaalsetele allikatele, võideldes ebaseadusliku veebisisu vastu ja kaitstes haavatavamaid kasutajaid
  • Suurendada Euroopa võimet reageerida küberrünnetele, tugevdades ELi küberturvalisuse ameti ENISA rolli ning töötades välja tulemusliku ELi küberheidutuse ja kriminaalõiguslikud vastumeetmed, et Euroopa kodanikke, ettevõtjaid ja avalik-õiguslikke asutusi paremini kaitsta
  • Paremini kasutada Euroopa andmepõhise majanduse potentsiaali, koostades selged eeskirjad isikustamata andmete vabaks liikumiseks ELis
  • Tagada kõigile ELi inimestele parim võimalik internetiühendus nn Euroopa gigabitiühiskonna ühenduvuse kaudu.
  • Kohandada eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevaid eeskirju uuele digitaalkeskkonnale
  • Aidata suurtel ja väikestel ettevõtetel, teadlastel, kodanikel ja avaliku sektori asutustel uut tehnoloogiat maksimaalselt ära kasutada, pakkudes kõigile võimalust omandada vajalikud digitaaloskused ning rahastades ELi tervisealaseid ning kõrgjõudlusega andmetöötlust käsitlevaid teadusuuringuid

Dokumendid