Poliitikavaldkonnad

Digitaalse ühtse turu strateegia koosneb kolmest poliitikavaldkonnast ehk sambast

Viimati lisatud

Taust

Veebivahendite ja -teenuste kasutamisel seisavad eurooplased sageli silmitsi takistustega. Kui digitaalne ühtne turg korralikult toimima hakkab, jääb takistusi vähemaks ja avanevad uued võimalused, sest: inimesed ja ettevõtted saavad vabalt kaubelda ja kasutada uusi innovaatilisi lahendusi. Nad saavad seda teha seaduslikult, turvaliselt ja mõistliku hinnaga, mis muudab nende elu lihtsamaks.

Sageli on nii, et ühtse turu veebivälised takistused segavad ka internetis toimivat digiturgu. Näiteks kaubeldakse veebipõhiste teenustega internetis endiselt peamiselt oma riigi piires. Vaid 7% ELi väikestest ja keskmise suurusega veebiettevõtjatest müüvad kaupu ka välismaale. Olukorda muudaks see, kui ühtne turg toimiks korralikult ka internetis.

Üks Junckeri komisjoni eesmärke ongi luua digitaalne ühtne turg, kus on tagatud kaupade, isikute, teenuste, kapitali ja andmete vaba liikumine ning kus kodanikud ja ettevõtjad saavad sõltumata rahvusest või asukohariigist sujuvalt ja õiglastel tingimustel osta ja müüa kaupu ja teenuseid internetis.

Digitaalne ühtne turg tooks Euroopa majandusele juurde 415 miljardit eurot, edendades tööhõivet, majanduskasvu, konkurentsi, investeeringuid ja innovatsiooni. Paremad ja kulutõhusamad teenused aitaksid leida uusi turge, uuendada avalikke teenuseid ja luua töökohti. Uued võimalused avanevad ka alustavatele idufirmadele ning ettevõtted saavad kasvada ja pakkuda innovaatilisi lahendusi enam kui 500 miljonit inimest hõlmaval turul.

Digitaalse ühtse turu toimima hakkamine aitab Euroopal säilitada liidripositsiooni maailma digitaalmajanduses.

Objectives
  • Edendada e-kaubandust ELis, kaotades asukohapõhised piirangud ning muutes piiriülese pakiveo taskukohasemaks ja tõhusamaks
  • Ajakohastada ELi autoriõiguse eeskirju, et need vastaksid digitaalajastu nõudmistele
  • Ajakohastada ELi audiovisuaalteenuste eeskirju ja kasutada selliseid platvorme, mis loovad kõigi kasutajate jaoks õiglasema veebikeskkonna, toetada Euroopa päritolu filmide tootmist ja levitamist, kaitsta lapsi ja võidelda vihakõne vastu
  • Suurendada Euroopa võimet reageerida küberrünnetele, tugevdades Euroopa Küberturbeameti ENISA rolli ning töötades välja tulemusliku ELi küberheidutuse ja kriminaalõiguslikud vastumeetmed, et Euroopa kodanikke, ettevõtjaid ja avalik-õiguslikke asutusi paremini kaitsta
  • Paremini kasutada Euroopa andmepõhise majanduse potentsiaali, luues raamistiku isikustamata andmete vabaks liikumiseks ELis
  • Tagada kõigile ELi inimestele parim võimalik internetiühendus, et inimesed saaksid kasutada kõiki digitaalmajanduse eeliseid (nn „Euroopa gigabitiühiskonna strateegia“)
  • Kohandada eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlevaid eeskirju uuele digitaalkeskkonnale
  • Aidata suurtel ja väikestel ettevõtetel, teadlastel, kodanikel ja avaliku sektori asutustel uut tehnoloogiat maksimaalselt ära kasutada, pakkudes kõigile võimalust omandada vajalikud digitaaloskused ning rahastades ELi tervisealaseid ning kõrgjõudlusega andmetöötlust käsitlevaid teadusuuringuid

Dokumendid