Περιεχόμενα σελίδας

Policy areas

Η στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά αποτελείται από τρεις τομείς πολιτικής ή «πυλώνες»

Background

Συχνά οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια όταν χρησιμοποιούν εργαλεία και υπηρεσίες «online». Κι αυτό, παρόλο που επί δεκαετίες η ΕΕ καταργούσε τέτοιου είδους εμπόδια «offline».


Ο κατακερματισμός και τα διάφορα εμπόδια, που στην πραγματική ενιαία αγορά υλικών αγαθών δεν υπάρχουν, αναχαιτίζουν την πορεία της ΕΕ. Σε μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά υπάρχουν λιγότερα εμπόδια και περισσότερες ευκαιρίες: είναι ένας απρόσκοπτος χώρος στον οποίο άνθρωποι και επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν εμπορικές συναλλαγές, να καινοτομούν και να συνεργάζονται νόμιμα, με ασφάλεια και με προσιτό κόστος, διευκολύνοντας τη ζωή τους.


Επί του παρόντος, όμως, οι αγορές είναι σε μεγάλο βαθμό εγχώριες ως προς τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Μόνον το 7% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πραγματοποιούν πωλήσεις εκτός εθνικών συνόρων. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η ενιαία αγορά πρέπει να γίνει πραγματικότητα εντός του διαδικτύου.


Στόχος της Επιτροπής Γιούνκερ είναι η δημιουργία μιας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, όπου θα είναι κατοχυρωμένη η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων — και όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν απρόσκοπτη και θεμιτή πρόσβαση σε διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εθνικότητας και τόπου κατοικίας τους.


Η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά θα μπορούσε να συνεισφέρει 415 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, ανταγωνισμό, επενδύσεις και καινοτομία. Μπορεί να διευρύνει τις αγορές και να συμβάλει στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε καλύτερες τιμές, να προσφέρει περισσότερες επιλογές και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Μπορεί επίσης να δημιουργήσει δυνατότητες για νεοφυείς επιχειρήσεις και να επιτρέψει στις ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να αποκομίσουν οφέλη από μια αγορά άνω των 500 εκατομμυρίων πολιτών.


Ολοκληρώνοντας την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη θα διατηρήσει την παγκόσμια ηγετική της θέση στην ψηφιακή οικονομία, βοηθώντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο και αναμορφώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες.

Objectives

Οι κυριότεροι στόχοι είναι οι εξής:


Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο για την ψηφιακή πολιτική

Έγγραφα