Oblasti politiky

Novinky

Souvislosti

Při používání online nástrojů a služeb se obyvatelé Evropy často setkávají s různými překážkami. Až bude jednotný digitální trh plně funkční, těchto překážek podstatně ubude. O to více se naskytne příležitostí: jednotlivci i podniky budou moci svobodně obchodovat a provádět inovace. A to vše v souladu se zákonem, s menším rizikem, větším zabezpečením a za dostupnou cenu. Každodenní život tak bude o poznání jednodušší.

Překážky existující na klasickém jednotném trhu se až příliš často přelévají i do online digitálního světa. Online trhy jsou často v oblasti služeb poskytovaných po internetu omezeny na území jednoho státu. Pouze 7 % malých a středních podniků v EU prodává i přes hranice. Přesunutím jednotného trhu do online prostředí to však lze změnit.

Junckerova Komise si klade za cíl vytvořit jednotný digitální trh, který zajistí volný pohyb zboží, osob, služeb, kapitálu a dat. Jednotlivci a podniky budou mít bezproblémový a spravedlivý přístup ke zboží a službám online – bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo zemi bydliště.

Jednotný digitální trh by mohl evropskému hospodářství přinést až 415 miliard eur, vytvořit nová pracovní místa, podpořit ekonomický růst, hospodářskou soutěž, investice a inovace. Nabídkou kvalitnějších služeb za výhodnější ceny může dojít k rozšíření trhů, dále proměně služeb veřejného sektoru a ke vzniku nových pracovních míst. Jednotný digitální trh by mohl také vytvořit příležitosti pro nové podniky a těm stávajícím umožnit růst a inovovat na trhu, který zahrnuje více než 500 milionů lidí.

Vytvoření jednotného digitálního trhu by Evropě pomohlo udržet si pozici světového lídra v oblasti digitální ekonomiky.

Objectives
  • Stimulovat elektronický obchod v EU vyřešením problematiky zeměpisného blokování (geo-blocking) a zefektivnit a snížit cenu přeshraničního doručování balíků.
  • Modernizovat pravidla EU v oblasti autorského práva tak, by odpovídala potřebám digitální společnosti.
  • Aktualizovat audiovizuální pravidla EU a spolupracovat s platformami na vytvoření spravedlivějšího prostředí pro všechny, na podpoře evropských filmů, ochraně dětí a boji proti nenávistným verbálním projevům.
  • Zvýšit schopnost reakce Unie na kybernetické útoky posílením agentury ENISA (agentura EU, která se kybernetickou bezpečností zabývá), vytvořit účinné odstrašující mechanismy a prosazovat trestněprávní důsledky, aby byli evropští občané, podniky a orgány veřejné správy lépe chráněni.
  • Plně využít potenciál evropské datové ekonomiky díky evropskému rámci pro volný pohyb neosobních údajů v EU.
  • Zajistit, aby všichni v EU měli co nejlepší internetové připojení, a mohli se tak plně účastnit digitální ekonomiky, tj. zajistit tzv. konektivitu pro evropskou gigabitovou společnost.
  • Přizpůsobit pravidla týkající se ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací novému digitálnímu prostředí.
  • Pomáhat malým a středním podnikům, výzkumným pracovníkům, občanům a orgánům veřejné moci co nejvíce využívat výhod nových technologií. Za tímto účelem se bude klást důraz to, aby si potřebné digitální dovednosti osvojila celá populace a aby měl evropský výzkum v oblasti zdraví a vysoce výkonné výpočetní techniky dostatek finančních prostředků.

Dokumenty