Области на политиката

Стратегията за цифровия единен пазар се състои от три области на политиката или три „стълба“

Новости

Контекст

Европейските граждани често се сблъскват с пречки, когато използват онлайн услуги и инструменти. На функциониращия цифров единен пазар ще има по-малко пречки и повече възможности — той ще позволи на хората и предприятията да търгуват и да въвеждат иновации свободно. При това те ще могат да правят това по законен, безопасен, сигурен и финансово достъпен начин, което на свой ред ще улесни живота им.

Препятствията на единния пазар често си проправят път до цифровия му еквивалент онлайн. Така например онлайн услугите все още се предлагат предимно в рамките на националните онлайн пазари. Само 7 % от малките и средните предприятия в ЕС извършват продажби зад граница. Това може да се промени чрез подобряване на функционирането на единния пазар онлайн.

Целта на Комисията на Юнкер е да се създаде цифров единен пазар, на който свободното движение на стоки, хора, услуги, капитали и данни е гарантирано и на който гражданите и предприятията имат безпроблемен и справедлив достъп до онлайн стоки и услуги без значение от каква националност са и къде живеят.

Цифровият единен пазар може да допринесе с 415 млрд. евро към европейската икономика, като стимулира създаването на работни места, растежа, конкурентоспособността, инвестициите и иновациите. Той може да доведе до разширяване на пазарите, предлагане на по-добри и по-рентабилни услуги, трансформиране на публичните услуги и създаване на нови работни места. Той може да отвори възможности за новосъздадени дружества и да позволи на предприятията да се разрастват и да въвеждат иновации на пазар с над 500 милиона потребители.

Един напълно изграден цифров единен пазар може да помогне на Европа да запази позицията си на световен лидер в цифровата икономика.

Objectives
  • Стимулиране на електронната търговия в ЕС чрез преодоляване на блокирането на географски принцип, подобряване на ефективността и ценовата достъпност на трансграничните доставки на колетни пратки
  • Модернизиране на правилата на ЕС за авторското право, за да са адаптирани към цифровата епоха
  • Актуализиране на правилата на ЕС в аудиовизуалната област и работа с платформи с цел създаване на по-справедлива среда за всички, популяризиране на европейските филми, закрила на децата и борба с речта на омразата
  • Подобряване на способността на Европа за реагиране на кибератаки чрез укрепване на ENISA, агенцията на ЕС за киберсигурността, и създаване на ефективна система за възпиране на злоупотребите в киберпространството, включително чрез наказателното право, за да бъдат по-добре защитени европейските граждани, предприятия и обществени институции.
  • Отключване на потенциала на основана на данни европейска икономика чрез рамка за свободното движение на нелични данни в ЕС
  • Гарантиране на възможно най-добра интернет връзка на всички европейци, за да могат те пълноценно да участват в цифровата икономика — така наречената свързаност за европейско общество на гигабитов интернет
  • Адаптиране на правилата за неприкосновеност на личния живот към новата цифрова среда
  • Подпомагане на големи и малки предприятия, изследователи, граждани и публични органи да извлекат максимална полза от новите технологии, като се гарантира, че всички имат необходимите цифрови умения, и като се финансират научни изследвания в ЕС в областта на здравеопазването и високопроизводителните изчислителни технологии

Документи