First Vice-President

Poliitikavaldkonnad

  • Parem õigusloome

    Parem õigusloome tähendab ELi poliitika ja õiguse kujundamist nii, et need täidaks oma eesmärke kõige tulemuslikumal ja optimaalsemal viisil.

Taust

Objectives
  • Luua kohustuslik register nendele organisatsioonidele ja üksikisikutele, kes teevad lobitööd komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu juures.
  • Teha koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et kaotada ebavajalik bürokraatia nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil.
  • Leida võimalusi koostöö tugevdamiseks liikmesriikide parlamentide ja komisjoni vahel.
  • Vaadata läbi õigusaktid, mis kohustavad komisjoni lubama geneetiliselt muundatud organisme, isegi juhul, kui enamus liikmesriikide valitsusi on selle vastu.
  • Suurendada naiste arvu komisjoni juhtivatel ja muudel haldustöökohtadel.

Dokumendid