Działać skromniej w kwestiach mniejszej wagi

W swoich wytycznych politycznych, na podstawie których obecna Komisja została wybrana przez Parlament Europejski, przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Moim celem jest Unia Europejska większa i odważniejsza w odniesieniu do istotnych kwestii, a w kwestiach mniejszej wagi – mniejsza i skromniej działająca.

Podejście to jest nadal przekładane na praktykę w programie prac Komisji na rok 2018. W jego ramach określana jest ograniczona liczba ukierunkowanych inicjatyw w dziesięciu priorytetowych obszarach polityki. Zostaną one przedłożone wczesną wiosną 2018 r., aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sfinalizowanie prac ustawodawczych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2019 r. W programie prac przedstawiono także szereg ambitnych działań i inicjatyw o bardziej dalekosiężnym charakterze – nowa Unia składająca się z 27 państw członkowskich kształtuje swoją przyszłość do roku 2025 i później.

Lepsze stanowienie prawa oznacza sposób działania zapewniający:

  • przejrzystość w ramach całego procesu
  • oparcie polityki i stanowienia prawa na dowodach
  • włączenie w niego obywateli i zainteresowanych stron.

Działania

Komisja planuje działania i ocenia ich przewidywane i rzeczywiste skutki na każdym etapie podejmowania decyzji.

Lepsze przygotowanie przepisów

Komisja zaprasza zainteresowane strony i obywateli do wzięcia udziału w procesie kształtowania prawa.

Udoskonalenie procesu konsultacji

Obecnie obowiązującym prawodawstwem UE zarządza się w sposób bardziej aktywny, tak aby uniknąć nadmiernych obciążeń dla osób lub organizacji, które przestrzegają określonych w nim wymogów. Obowiązujące przepisy UE są poddawane przeglądowi i upraszczane.

Unijne przepisy adekwatne do potrzeb

Trzy instytucje UE prowadzą ze sobą ściślejszą współpracę. W kwietniu 2016 r. podpisano porozumienie między Komisją, Parlamentem i Radą w celu poprawy jakości stanowienia prawa.

Zacieśnienie współpracy

Komisja powołała Radę ds. Kontroli Regulacyjnej, aby wzmocnić kontrolę jakości swoich ocen skutków i ewaluacji.

Gwarancja jakości

Dokumenty

Political prioritiesFirst Vice-President