Níos tomhaiste sna gnóthaí beaga

Is é a dúirt an tUachtarán Juncker ina threoirlínte polaitiúla, an bonn ar ar thogh an Pharlaimint an Coimisiún: "Is é rud atá uaim Aontas Eorpach atá níos mó agus níos uaillmhianaí sna gnóthaí móra, agus níos lú agus níos tomhaiste sna gnóthaí beaga".

I gClár Oibre an Choimisiúin 2018 táthar ag leanúint den chur chuige seo a chur i bhfeidhm trí líon teoranta gníomhaíochtaí reachtacha spriocdhírithe a leagan amach chun obair an Choimisiúin a chur i gcrích sa deich réimse beartais tosaíochta. Tíolacfar iad uile go luath in earrach 2018 chun go bhféadfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an obair reachtach a chur i gcrích roimh na toghcháin Eorpacha a reáchtálfar i Meitheamh 2019. Sa Chlár Oibre, cuirtear i láthair freisin roinnt gníomhaíochtaí agus tionscnamh atá uaillmhianach ina léirítear dearcadh atá dírithe níos mó ar a bhfuil romhainn, agus a thodhchaí féin á múnlú ag an Aontas nua de 27 mBallstát le súil ar 2025 agus an tréimhse ina dhiaidh sin.

Le rialáil níos fearr is féidir a chinntiú:

  • go mbeidh an próiseas ina iomláine níos trédhearcaí
  • gur ar bhonn fianaise a dhéantar beartais agus reachtóireacht i gcónaí
  • go mbeidh na saoránaigh agus na páirtithe leasmhara páirteach ann

Gníomhaíochtaí

Déanann an Coimisiún gníomhaíochtaí a phleanáil agus déanann sé tionchair ionchasacha agus iarbhír na ngníomhaíochtaí sin a mheasúnú, ag gach céim den phróiseas cinnteoireachta.

An t-ullmhúchán a neartú

Tá an Coimisiún ag iarraidh ar pháirtithe leasmhara agus ar shaoránaigh a bheith rannpháirteach sa phróiseas.

An comhairliúchán a fheabhsú

Tá bainistiú níos gníomhaí á dhéanamh ar chorpas reachtaíochta an Aontais atá ann cheana d'fhonn nach mbeidh ualach rómhór ar na daoine agus ar na heagraíochtaí a dhéanann de réir na riachtanas atá ann. Tá dlíthe an Aontais atá ann cheana á measúnú agus á simpliú.

Deimhin a dhéanamh de go bhfuil dlíthe an Aontais oiriúnach dá bhfeidhm

Tá 3 institiúid an Aontais ag obair níos dlúithe le chéile. Síníodh comhaontú idir an Coimisiún, an Pharlaimint agus an Chomhairle i mí Aibreáin 2016 chun caighdeán na reachtóireachta a fheabhsú.

Comhar a mhéadú

Tá Bord um Ghrinnscrúdú Rialála curtha ar bun ag an gCoimisiún chun rialú cáilíochta na hoibre a dhéanann sé maidir le measúnú tionchair agus meastóireacht a neartú.

Cáilíocht a dhearbhú

Cáipéisí

Political prioritiesFirst Vice-President