Μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο συγκρατημένη στα λιγότερο σημαντικά θέματα

Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του, βάσει των οποίων η Επιτροπή εξελέγη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος Γιούνκερ είχε δηλώσει τα εξής: «Θέλω μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο μεγάλη και πιο φιλόδοξη στα ουσιώδη θέματα, αλλά πιο μικρή και πιο συγκρατημένη στα λιγότερο σημαντικά».

Το πρόγραμμα εργασίας 2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξακολουθεί να εφαρμόζει στην πράξη την προσέγγιση αυτή, προτείνοντας την ανάληψη περιορισμένου αριθμού στοχευμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής σε 10 τομείς προτεραιότητας. Όλες αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες θα υποβληθούν μέχρι τις αρχές της άνοιξης 2018 για να μπορέσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν το νομοθετικό τους έργο πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2019. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει επίσης μια σειρά φιλόδοξων δράσεων και πρωτοβουλιών με πιο μακρόπνοες προοπτικές, καθώς η νέα Ένωση των 27 διαμορφώνει το δικό της μέλλον με ορίζοντα το 2025 και μετά.

Οι προσπάθειες για βελτίωση της νομοθεσίας αποσκοπούν σε έναν τρόπο εργασίας που εξασφαλίζει:

  • τη διαφάνεια όλης της διαδικασίας
  • τη διαμόρφωση πολιτικών και νομοθετικών πράξεων με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία
  • τη συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών

Ενέργειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει τις προς ανάληψη δράσεις και προβαίνει σε εκτίμηση του αναμενόμενου και πραγματικού αντικτύπου τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Καλύτερη προετοιμασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Βελτίωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ αποτελεί αντικείμενο αποτελεσματικότερης διαχείρισης, έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική επιβάρυνση των ατόμων ή των οργανισμών που πρέπει να την τηρούν. Οι ήδη ισχύουσες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ επανεξετάζονται και απλοποιούνται.

Καταλληλότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει

Τα 3 θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεργάζονται πιο στενά. Τον Απρίλιο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπέγραψαν συμφωνία για τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας.

Ενίσχυση της συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκροτήσει μια επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου για καλύτερο ποιοτικό έλεγχο των εκτιμήσεων αντικτύπου και των αξιολογήσεων.

Εξασφάλιση της ποιότητας

Έγγραφα

Political prioritiesFirst Vice-President