Et mere beskedent EU, når det handler om de små ting

I kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer, som var grundlaget for, at Kommissionen blev valgt af Europa-Parlamentet, siger han: "Jeg ønsker et EU, som er større og mere ambitiøst, når det handler om de store ting, og mindre og mere beskedent, når det handler om de små ting".

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 fortsætter med at omsætte denne holdning til praksis ved at stille et begrænset antal forslag om nye initiativer, der skal fuldføre Kommissionens arbejde på 10 prioriterede områder. De vil alle blive fremlagt i det tidlige forår 2018, så Europa-Parlamentet og Rådet får mulighed for at gennemføre det lovgivende arbejde før valget til Europa-Parlamentet i juni 2019. I arbejdsprogrammet præsenteres der desuden en række ambitiøse tiltag og initiativer, der har et mere fremadrettet perspektiv, idét det nye EU med kun 27 medlemmer skal skabe sin egen fremtid for tiden fra 2025 og frem.

Bedre regulering er en arbejdsmetode, der sikrer, at:

  • der er gennemsigtighed i hele processen
  • politik og lovgivning bygger på evidens
  • borgerne og interessenterne bliver involveret.

Politiske tiltag

Kommissionen planlægger og vurderer den forventede og reelle effekt af tiltag på hvert enkelt trin i beslutningsprocessen.

Bedre forberedelse

Kommissionen opfordrer interessenterne og borgerne til at medvirke i hele processen.

Forbedring af høringer

De eksisterende EU-love forvaltes mere aktivt, så vi undgår at overbebyrde de personer og organisationer, der skal overholde dem. Desuden revideres og forenkles disse love.

EU-lovgivningen gøres egnet til formålet

De tre EU-institutioner arbejder tættere sammen. I april 2016 underskrev Kommissionen, Parlamentet og Rådet en aftale om at forbedre kvaliteten af lovgivningen.

Større samarbejde mellem EU's institutioner

Kommissionen har oprettet Udvalget for Forskriftskontrol, der skal styrke kvalitetssikringen af konsekvensanalyser og evalueringer.

Kvalitetssikring

Dokumenter

Political prioritiesFirst Vice-President