По-сдържан по темите от малък мащаб

В политическите насоки на председателя Юнкер, въз основа на които Европейският парламент избра Комисията, се посочва: Искам Европейски съюз, който действа по-мащабно и е по-амбициозен по големите теми и предприема по-малко действия и е по-сдържан по темите от малък мащаб.

Този подход продължава да се прилага на практика и в работната програма на Комисията за 2018 г., която включва ограничен брой целенасочени законодателни действия за завършване на работата на Комисията в десетте приоритетни области. Тези действия ще бъдат представени в ранната пролет на 2018 г., за да се даде възможност на Европейския парламент и Съвета да завършат законодателната работа преди европейските избори през юни 2019 г. В работната програма също така са включени редица амбициозни действия и инициативи, които са ориентирани към по-далечното бъдеще, на фона на усилията на новия Съюз на 27 държави да очертае бъдещето си до 2025 г. и след това.

По-доброто регулиране е начин на работа, който гарантира:

  • прозрачност по време на целия процес
  • неизменна водеща роля на фактите и данните при създаването на политики и законодателство
  • участие на гражданите и заинтересованите страни

Действия

Комисията планира и оценява очаквания и реалния ефект от предприемането на действия на всеки етап от процеса на вземане на решение.

Укрепване на подготовката

Комисията приканва заинтересовани лица и граждани да дадат своя принос в процеса.

Подобряване на консултациите

Действащото законодателство на ЕС се управлява по-активно, за да се избегне прекомерна тежест за лицата или организациите, които трябва да се съобразяват с него. Съществуващите закони на ЕС се преразглеждат и опростяват.

Гарантиране на пригодността на законите на ЕС

Трите институции на ЕС си сътрудничат по-тясно. През април 2016 г. бе подписано споразумение между Комисията, Парламента и Съвета за подобряване на качеството на законотворчеството.

Засилване на сътрудничеството

Комисията създаде Комитет за регулаторен контрол с цел укрепване на контрола върху качеството на своите оценки на въздействието и дейността си по оценяване.

Осигуряване на качеството

Новости

Документи

Political prioritiesFirst Vice-President