Uppdrag

Arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och att ”göra mindre men göra det effektivare” inrättades den 14 november 2017 av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Gruppen fick i uppgift att

  • ge rekommendationer om hur man bättre tillämpar principerna om subsidiaritet och proportionalitet
  • kartlägga vilka politikområden länderna själva kan ansvara för
  • se hur regionala och lokala myndigheter kan bli mer delaktiga i att utforma och genomföra EU-politiken.

Pressmeddelande om arbetsgruppen

Arbetsmetoder

Mellan januari och juli 2018 träffades arbetsgruppen en gång i månaden för att diskutera specifika frågor. Berörda parter uppmanades att lämna synpunkter på arbetsdokumenten om dessa frågor.

Arbetsgruppens arbetsmetoder

Arbetsgruppens möten

Datum, arbetsdokument och mötesinformation

Ledning och medlemmar

Ordförande

Förste vice ordförande Frans Timmermans som ansvarar för bättre lagstiftning

Medlemmar

Nationella parlament

  • Toomas Vitsut – ordförande i utskottet för EU-frågor i Estlands parlament (Riigikogu)
  • Reinhold Lopatka – ordförande i det ständiga underutskottet för EU-frågor i Österrikes parlament (Nationalrådet)
  • Kristian Vigenin – ordförande i utskottet för EU-frågor och kontroll av EU-medel i Bulgariens nationalförsamling

Europeiska regionkommittén

  • Karl-Heinz Lambertz – ordförande
  • Michael Schneider – ledamot
  • François Decoster – ledamot

Pressmeddelande om utnämningarna

Din feedback

Berörda parter hade möjlighet att lämna allmänna synpunkter på arbetsgruppens arbete.

Task Force feedback

Rapport

Den 10 juli 2018 överlämnade arbetsgruppen sin slutrapport till kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Rapporten besvarar tre frågor som arbetsgruppen fick i uppdrag att utreda: Hur kan subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bättre tillämpas i EU-institutionerna, hur kan regionala och lokala myndigheter bli mer delaktiga i att utforma och genomföra EU-politiken och finns det politikområden som medlemsländerna själva kan ansvara för?

Arbetsgruppen konstaterar att det behövs ett nytt sätt att arbeta med subsidiaritets- och proportionalitetsfrågor så att lokala och regionala myndigheter och nationella parlament effektivare kan bidra till beslutsfattandet i EU och till utformningen av ny lagstiftning. Frågor om subsidiaritet och proportionalitet bör bedömas mer konsekvent på alla förvaltningsnivåer efter en särskild checklista. Man föreslår också att de nationella parlamenten ska få längre tid på sig att yttra sig om förslag till EU-lagstiftning. Vid nästa översyn av EU-fördraget bör tidsgränsen förlängas från åtta till tolv veckor. Arbetsgruppen rekommenderar dessutom att de tre EU-institutionerna enas om ett flerårigt program för att styra om arbetet inom vissa politikområden. Målet är att effektivare genomföra den EU-lagstiftning som finns och minska antalet nya lagar. Detta bygger på den nuvarande kommissionens målinriktade arbetsprogram och på de tre institutionernas gemensamma förklaringar om vilket lagstiftningsarbete som ska prioriteras under respektive år.

Arbetsgruppens rapport om nya arbetssätt

Faktablad

Pressmeddelande om slutrapporten

Videoklipp – arbetsgruppens slutrapport

Vad händer nu?

Jean-Claude Juncker kommer att studera rapporten och se till att den följs upp på lämpligt sätt. Kommissionen arbetar nu på ett meddelande om hur man ytterligare kan främja subsidiaritet, proportionalitet och bättre lagstiftning i EU:s dagliga verksamhet, i enlighet med arbetsprogrammet för 2018. Två viktiga evenemang kommer att bidra till diskussionen om hur arbetsgruppens rekommendationer ska följas upp. I november anordnar det österrikiska EU-ordförandeskapet en konferens i Bregenz om subsidiaritetsprincipen, och i mars 2019 på det europeiska toppmötet för städer och regioner blir det ytterligare tillfälle att diskutera arbetsgruppens rekommendationer.

Dokument

Ladda nedPDF - 314.7 KB
Ladda nedPDF - 122.1 KB
First Vice-President