Poslanie

Osobitnú skupinu pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ zriadil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker 14. novembra 2017. Jej úlohou bolo

  • vydávať odporúčania o tom, ako lepšie uplatňovať zásady subsidiarity a proporcionality
  • identifikovať oblasti politiky, v ktorých by činnosti mohli byť opätovne delegované na krajiny EÚ alebo s konečnou platnosťou na ne prenesené
  • nachádzať spôsoby lepšieho zapojenia regionálnych a miestnych orgánov do tvorby a realizácie politiky EÚ

Prečítajte si tlačovú správu o zriadení osobitnej skupiny

Pracovné metódy

Osobitná skupina sa od januára do júla 2018 schádzala raz do mesiaca a zaoberala sa osobitnými témami. Zainteresované strany mali možnosť vyjadriť sa k pracovným dokumentom týkajúcim sa týchto tém.

Pracovné metódy osobitnej skupiny pre subsidiaritu

Zasadania osobitnej skupiny

Dátumy, pracovné dokumenty, podrobnejšie informácie o zasadaniach

Riadenie a členovia

Predseda

Prvý podpredseda Frans Timmermans – zodpovedný za lepšiu právnu reguláciu

Členovia

Národné parlamenty

  • Toomas Vitsut – predseda výboru estónskeho parlamentu (Riigikogu) pre európske záležitosti
  • Reinhold Lopatka – predseda stáleho podvýboru národnej rady (rakúsky parlament) pre záležitosti EÚ
  • Kristian Vigenin – predseda výboru Národného zhromaždenia Bulharskej republiky pre európske záležitosti a dohľad nad európskymi fondmi

Výbor regiónov

  • Karl-Heinz Lambertz – predseda Európskeho výboru regiónov
  • Michael Schneider – člen Európskeho výboru regiónov
  • François Decoster – člen Európskeho výboru regiónov

Prečítajte si tlačovú správu o vymenovaní členov

Vaša spätná väzba

Zainteresované strany mali možnosť poskytnúť všeobecnú spätnú väzbu o práci osobitnej skupiny.

Task Force feedback

Správa

Osobitná skupina predložila predsedovi Komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi svoju záverečnú správu 10. júla 2018. Odpovedala v nej na tri otázky, ku ktorým sa mala vyjadriť: ako lepšie uplatňovať zásadu subsidiarity a zásadu proporcionality v rámci inštitúcií EÚ; ako lepšie zapojiť regionálne a miestne orgány do tvorby a realizácie politiky EÚ; a či existujú oblasti politiky, v ktorých by sa zodpovednosť mohla časom vrátiť členským štátom.

Osobitná skupina dospela k záveru, že je potrebný nový spôsob práce v oblasti subsidiarity a proporcionality, ktorý by miestnym a regionálnym orgánom a národným parlamentom umožnil účinnejšie prispievať k tvorbe politík EÚ a navrhovaniu nových právnych predpisov. V rámci navrhovaného nového prístupu by sa subsidiarita a proporcionalita posudzovali dôslednejšie na všetkých úrovniach verejnej správy, a to na základe „modelovej mriežky“ – akéhosi kontrolného zoznamu subsidiarity a proporcionality. Zároveň sa navrhuje, aby sa pri najbližšej revízii Zmluvy o EÚ predĺžil čas, ktorý majú národné parlamenty k dispozícii na poskytnutie stanovísk k návrhom právnych predpisov EÚ, a to z 8 na 12 týždňov. Osobitná skupina v neposlednom rade odporúča, aby sa tri inštitúcie EÚ dohodli na cielenom viacročnom programe, ktorým by sa podporilo opätovné vyváženie práce EÚ v niektorých oblastiach politiky. Toto vyváženie by spočívalo v účinnejšom vykonávaní existujúcich právnych predpisov a v upustení od iniciovania nových právnych predpisov. Tento postup nadväzuje na to, že Junckerova Komisia predložila cielenejšie pracovné programy Komisie, a na ročné spoločné vyhlásenia dohodnuté v rámci troch inštitúcií o prioritných dokumentoch, ktoré majú byť v danom roku schválené.

Správa o osobitnej skupine pre subsidiaritu a proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“

Prehľad

Tlačová správa o záverečnej správe

Video – záverečná správa osobitnej skupiny

Ďalšie kroky

Predseda Juncker túto správu preštuduje a zabezpečí primerané následné opatrenia. Európska komisia v súlade so svojím pracovným programom na rok 2018 teraz pripravuje oznámenie zamerané na ďalšie posilnenie subsidiarity, proporcionality a lepšej právnej regulácie v každodennom fungovaní Európskej únie. K úvahám o následných opatreniach v nadväznosti na odporúčania osobitnej skupiny prispejú dve dôležité udalosti. Rakúske predsedníctvo EÚ zorganizuje v novembri v Bregenzi konferenciu o subsidiarite, ktorá poskytne príležitosť na ďalšiu diskusiu o správe osobitnej skupiny a na zváženie spôsobu, ako realizovať v nej uvedené odporúčania. Ďalšou príležitosťou na diskusiu o odporúčaniach osobitnej skupiny bude Európsky samit miest a regiónov v marci 2019.

Dokumenty

PrevziaťPDF - 314.7 KB
PrevziaťPDF - 122.1 KB
First Vice-President