Taken

De taskforce inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden is op 14 november 2017 opgericht door Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De taskforce zal:

  • aanbevelingen doen om de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter toe te passen
  • beleidsterreinen aanduiden waarop het werk opnieuw aan de EU-landen gedelegeerd of definitief teruggegeven kan worden
  • manieren vinden om lokale en regionale overheden meer te betrekken bij de EU-beleidsvorming en -uitvoering

Persbericht over de oprichting van de taskforce

Werkmethoden

Van januari tot juli 2018 heeft de taskforce eens per maand vergaderd over specifieke onderwerpen. Belanghebbenden werden uitgenodigd commentaar te geven op de werkdocumenten over deze onderwerpen.

Werkmethoden van de taskforce over subsidiariteit

Vergaderingen van de taskforce

Data, werkdocumenten, informatie over vergaderingen

Bestuur en leden

Voorzitter

Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie) - verantwoordelijk voor betere regelgeving

Leden

Nationale parlementen

  • Toomas Vitsut - voorzitter van de Commissie Europese zaken van het Ests Parlement (Riigikogu)
  • Reinhold Lopatka - voorzitter van de permanente subcommissie EU-zaken van de Nationale Raad - Oostenrijks Parlement
  • Kristian Vigenin - voorzitter van de Commissie Europese Zaken en Controle op de Europese Fondsen van de Nationale Assemblee van Bulgarije

Comité van de Regio's

  • Karl-Heinz Lambertz - voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s
  • Michael SCHNEIDER - lid van het Europees Comité van de Regio’s
  • François DECOSTER - lid van het Europees Comité van de Regio’s.

Persbericht over de benoemingen

Feedback

Belanghebbenden konden algemene feedback geven over de werkzaamheden van de taskforce.

Task Force feedback

Verslag

De taskforce heeft op 10 juli 2018 zijn eindverslag overhandigd aan Commissievoorzitter Juncker. Hierin wordt antwoord gegeven op drie vragen die Juncker gesteld had: Hoe kunnen we de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid binnen de EU-instellingen beter toepassen? Hoe kunnen we lokale en regionale overheden meer betrekken bij de EU-beleidsvorming en -uitvoering? Zijn er beleidsterreinen waar bevoegdheden mettertijd weer aan de EU-landen kunnen worden overgedragen?

De taskforce concludeerde dat er een nieuwe manier van werken op het gebied van subsidiariteit en evenredigheid nodig is om lokale en regionale autoriteiten en nationale parlementen in staat te stellen een doeltreffendere bijdrage te leveren aan de EU-beleidsvorming en het ontwerpen van nieuw beleid. Met de nieuwe aanpak zouden subsidiariteit en evenredigheid consequenter door alle bestuursniveaus worden getoetst aan de hand van een "modeltabel" - een soort subsidiariteits- en evenredigheidschecklist. Daarnaast beveelt de taskforce aan om bij de volgende herziening van het EU-Verdrag de nationale parlementen meer tijd (12 weken in plaats van 8 weken) te geven om hun advies over ontwerpwetgeving van de EU uit te brengen. Ten slotte beveelt de taskforce aan dat de drie EU-instellingen een gericht meerjarenprogramma aannemen dat ervoor zorgt dat het zwaartepunt van de werkzaamheden van de EU op sommige beleidsterreinen meer op doeltreffendere uitvoering van bestaande wetgeving komt te liggen en minder op het opstellen van nieuwe wetgeving. Dit bouwt voort op de invoering van veel gerichtere werkprogramma's door de Commissie-Juncker en van jaarlijkse gezamenlijke verklaringen van de 3 instellingen over de prioritaire dossiers die dat jaar moeten worden goedgekeurd.

Verslag over de taskforce inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden

Factsheet

Persbericht over het eindverslag

Video - eindverslag taskforce

Volgende stappen

Commissievoorzitter Juncker zal het verslag bestuderen en zorgen voor een passende follow-up. De Europese Commissie bereidt nu een mededeling voor over verdere versterking van subsidiariteit, evenredigheid en betere regelgeving bij de dagelijkse werking van de Europese Unie, zoals aangekondigd in haar werkprogramma voor 2018. Twee belangrijke gebeurtenissen zullen bijdragen tot reflectie over de follow-up van de aanbevelingen van de taskforce. Het Oostenrijks voorzitterschap van de EU organiseert in november in Bregenz een conferentie over subsidiariteit waarbij verder kan worden gesproken over het verslag van de taskforce en het gevolg dat aan de aanbevelingen hiervan moet worden gegeven. In maart 2019 zal de Europese Top van steden en regio’s nog een mogelijkheid bieden om de aanbevelingen verder te bespreken.

Stukken

DownloadenPDF - 314.7 KB
DownloadenPDF - 122.1 KB
First Vice-President