Tehtävä

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker perusti 14.11.2017 työryhmän, joka tarkastelee toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista ja pohtii, miten ”tehdään vähemmän mutta tehokkaammin”. Työryhmä

  • esittää suosituksia toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisen parantamiseksi
  • määrittää politiikan aloja, joilla tehtäviä voitaisiin jakaa uudelleen tai palauttaa EU-maille
  • ehdottaa keinoja alue- ja paikallisviranomaisten ottamiseksi paremmin mukaan EU:n politiikan muotoiluun ja toteuttamiseen.

Lehdistötiedote työryhmän perustamisesta

Työmenetelmät

Tammi- ja heinäkuun 2018 välisenä aikana työryhmä kokoontui keskustelemaan kerran kuussa. Käsiteltyihin aiheisiin liittyviä työasiakirjoja annettiin kommentoitaviksi myös muille asiasta kiinnostuneille tahoille.

Työryhmän työmenetelmät

Työryhmän kokoukset

Päivämäärät, työasiakirjat, kokoustiedot

Hallinto ja jäsenet

Puheenjohtaja

Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, joka vastaa komissiossa sääntelyn parantamisesta.

Jäsenet

Kansalliset parlamentit

  • Toomas Vitsut – Viron parlamentin (Riigikogu) Eurooppa-asioiden valiokunnan puheenjohtaja
  • Reinhold Lopatka – Itävallan parlamentin Kansallisneuvoston (Nationalrat) Eurooppa-asioiden pysyvän alivaliokunnan puheenjohtaja
  • Kristian Vigenin – Bulgarian kansalliskokouksen Eurooppa-asioiden ja EU-rahoituksen valvonnan valiokunnan puheenjohtaja

Alueiden komitea

  • Karl-Heinz Lambertz – Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja
  • Michael Schneider – Euroopan alueiden komitean jäsen
  • François Decoster – Euroopan alueiden komitean jäsen

Lehdistötiedote työryhmän jäsenten nimityksistä

Palaute

Asianomaiset osapuolet saivat antaa palautetta työryhmän työskentelystä.

Task Force feedback

Raportti

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkasteleva työryhmä antoi 10.7.2018 loppuraporttinsa puheenjohtaja Jean-Claude Junckerille. Loppuraportissa vastataan kolmeen kysymykseen, joita Juncker oli pyytänyt työryhmää tarkastelemaan: Kuinka EU:n toimielimet voisivat soveltaa paremmin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita? Kuinka alue- ja paikallisviranomaiset saataisiin osallistumaan tiiviimmin EU:n politiikantekoon ja politiikkojen täytäntöönpanoon? Onko politiikan aloja, joilla toimivaltuudet voitaisiin ajan mittaan siirtää takaisin jäsenvaltioille?

Työryhmä totesi, että tarvitaan uusi toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskeva työskentelytapa, jonka myötä alue- ja paikallisviranomaiset ja kansalliset parlamentit voisivat osallistua aiempaa vaikuttavammin EU:n politiikantekoon sekä uuden lainsäädännön suunnitteluun. Uudessa lähestymistavassa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista arvioitaisiin johdonmukaisemmin kaikilla hallinnon tasoilla. Apuna tässä olisi ”mallitaulukko”, joka on eräänlainen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteisiin liittyvä tarkistuslista. Työryhmä ehdotti lisäksi, että kun seuraavan kerran tulee tilaisuus muuttaa EU:n perussopimuksia, kansallisille parlamenteille annettaisiin enemmän aikaa lausua mielipiteensä EU:n lainsäädäntöehdotuksista (eli 12 viikkoa nykyisen 8 viikon sijaan). Työryhmä ehdotti lopuksi, että neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio sopivat kohdennetusta monivuotisesta ohjelmasta, jolla tasapainotettaisiin EU:n työn painopisteitä tietyillä politiikan aloilla. Tavoitteena olisi panna vireille vähemmän uusia lainsäädäntöaloitteita ja keskittyä enemmän nykyisen lainsäädännön tuloksellisempaan täytäntöönpanoon. Ehdotus pohjautuu Junckerin komission toimikaudella käyttöön otettuun toimintamalliin, jossa komission työohjelmat ja kolmen toimielimen yhteiset lausumat, jotka koskevat vuoden aikana tehtäviä keskeisiä päätöksiä, ovat selvästi aiempaa kohdennetumpia.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän raportti

Tietokooste

Lehdistötiedote loppuraportista

Video – työryhmän loppuraportti

Seuraavat vaiheet

Puheenjohtaja Juncker tarkastelee seuraavaksi raporttia ja toteuttaa sen pohjalta tarvittavat jatkotoimet. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan vuoden 2018 työohjelmansa mukaisesti tiedonantoa, jonka keskeisenä tarkoituksena on selvittää, miten toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita sekä parempaa sääntelyä voitaisiin vahvistaa Euroopan unionin päivittäisessä toiminnassa. Työryhmän suositusten jatkotoimia tarkastellaan myös kahdessa tulevassa tapahtumassa. EU:n puheenjohtajavaltio Itävalta järjestää marraskuussa Bregenzissä toissijaisuuskysymyksiä käsittelevän konferenssin, jossa työryhmän raportista voidaan keskustella lisää ja pohtia, miten raportin suosituksia voitaisiin viedä eteenpäin. Maaliskuussa 2019 järjestettävä Euroopan alueiden ja kuntien huippukokous tarjoaa toisen tilaisuuden tarkastella työryhmän suosituksia.

Asiakirjat

LataaPDF - 314.7 KB
LataaPDF - 122.1 KB
First Vice-President