Formål

Taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt" blev oprettet af kommissionsformand Jean-Claude Juncker den 14. november 2017. Den skulle:

  • udarbejde anbefalinger til, hvordan nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet kan anvendes bedre
  • kortlægge politikområder, hvor arbejdet helt eller delvist kan tilbageføres til EU-landene
  • finde bedre metoder til at inddrage de regionale og lokale myndigheder i EU's politiske beslutnings- og gennemførelsesproces

Læs pressemeddelelsen om oprettelsen af taskforcen

Arbejdsmetoder

Fra januar til juli 2018 mødtes taskforcen en gang om måneden for at drøfte bestemte emner. Interesserede parter blev opfordret til at kommentere arbejdsdokumenter vedrørende disse emner.

Taskforce om nærhedsprincippets arbejdsmetoder

Taskforcens møder

Datoer, arbejdsdokumenter og detaljer om møderne

Ledelse og medlemmer

Formand

Førstenæstformand Frans Timmermans - ansvarlig for bedre regulering

Medlemmer

De nationale parlamenter

  • Toomas Vitsut - formand for Europaudvalget i det estiske parlament (Riigikogu)
  • Reinhold Lopatka - formand for det stående underudvalg om EU-spørgsmål i Nationalrådet, det østrigske parlament
  • Kristian Vigenin - formand for udvalget om europæiske spørgsmål og tilsyn med EU-midler i Bulgariens parlament

Regionsudvalget

  • Karl-Heinz Lambertz - formand for Det Europæiske Regionsudvalg
  • Michael Schneider - medlem af Det Europæiske Regionsudvalg
  • François Decoster - medlem af Det Europæiske Regionsudvalg

Læs pressemeddelelsen om udnævnelserne

Din feedback

Interesserede parter fik mulighed for at give feedback om taskforcens arbejde.

Task Force feedback

Rapport

Den 10. juli 2018 afleverede taskforcen sin endelige rapport til Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. Den besvarer tre spørgsmål, som formanden havde bedt taskforcen tage stilling stil: hvordan man bedre kan anvende nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet inden for EU's institutioner, finde bedre metoder til at inddrage de regionale og lokale myndigheder i EU's politiske beslutnings- og gennemførelsesproces, og hvorvidt der er politiske områder, hvor ansvaret med tiden kan tilbageføres til EU-landene.

Taskforcen konkluderede, at der er behov for en ny måde at arbejde med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet på for at give lokale og regionale myndigheder og nationale parlamenter mulighed for at yde et mere effektivt bidrag til EU's politiske beslutningsproces og til udformningen af ny lovgivning. Med den foreslåede nye tilgang vil nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet blive vurderet mere konsekvent af alle forvaltningsniveauer på grundlag af et "modelskema" – en slags tjekliste for nærhed og proportionalitet. Når den næste mulighed for revision af EU's traktater melder sig, foreslås det også, at den periode, hvor EU-landenes parlamenter kan bidrage med deres mening om EU's lovforslag, udvides fra 8 til 12 uger. Endelig anbefales det også, at de tre EU-institutioner enes om et målrettet flerårigt program, der vil fremme en omlægning af EU's arbejde på visse politikområder i retning af mere effektiv gennemførelse af eksisterende lovgivning i stedet for, at der tages initiativ til ny lovgivning. Dette bygger videre på indførelsen under Juncker-Kommissionen af meget mere målrettede arbejdsprogrammer fra Kommissionen og på årlige fælles erklæringer fra de tre institutioner om de prioriterede områder, der skal vedtages i det pågældende år.

Rapport fra taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt"

Faktablad

Pressemeddelelse om den endelige rapport

Video – taskforcens endelige rapport

De næste skridt

Jean-Claude Juncker vil gennemgå rapporten og sikre en hensigtsmæssig opfølgning. EU-Kommissionen er ved at udarbejde en meddelelse om yderligere styrkelse af nærhedsprincippet, proportionaliteten og bedre regulering i EU, som den havde bekendtgjort i sit arbejdsprogram for 2018. To vigtige begivenheder vil bidrage til overvejelserne om, hvordan der skal følges op på taskforcens anbefalinger. Det østrigske EU-formandskab vil i november holde en konference om nærhedsprincippet i Bregenz, der vil give mulighed for yderligere drøftelser om taskforcens rapport og overvejelser om, hvordan anbefalingerne videreføres. I marts 2019 det europæiske topmøde for byer og regioner give en yderligere lejlighed til at drøfte taskforcens anbefalinger.

Dokumenter

HentPDF - 314.7 KB
HentPDF - 122.1 KB
First Vice-President