Politik

 • En ekonomisk union

  En ekonomisk union

  Den ekonomiska unionen ska bidra till en hög välfärd för de som bor i euroländerna. Det som händer i ett EU-land påverkar de andra. Som svar på den ekonomiska krisen inrättades den europeiska planeringsterminen för samordning av EU-ländernas ekonomi- och finanspolitik.

 • En finanspolitisk union

  En finanspolitisk union

  Den finanspolitiska unionen ska se till att EU har starka och stabila banker och kapitalmarknader som kan finansiera den reala ekonomin. Kärnan i den finanspolitiska unionen är bankunionen, som ska bidra till en sund banksektor och skydda bankkundernas besparingar. Kommissionen har lagt grunden till en kapitalmarknadsunion för att diversifiera finansieringskällorna för näringslivet.

 • En finanspolitisk union

  Den finanspolitiska unionen ska se till att EU-länderna har sunda och hållbara statsfinanser. Nu finns en oberoende europeisk finanspolitisk nämnd som ger kommissionen råd om den finanspolitiska inriktningen för euroområdet och utvärderar hur EU-länderna tillämpar EU:s statsfinansiella regler.

 • En politisk union

  En politisk union ska utgöra grunden för de ekonomiska, finansiella och finanspolitiska unionerna genom trygga ett verkligt demokratiskt ansvar, demokratisk legitimitet och starkare institutioner. Det innebär att EU:s och ländernas parlament liksom arbetsmarknadens parter ska var mer engagerade i de nationella reformprogrammen. Dessutom finns förslag om att euroområdet ska företrädas på ett mer enhetligt sätt i internationella finansiella institutioner som IMF.

 • Europeiska pelaren för sociala rättigheter

  Europeiska pelaren för sociala rättigheter

  Med pelaren för sociala rättigheter ska människor få nya rättigheter som verkligen tillämpas. De gäller bland annat lika möjligheter, tillgång till arbetsmarknaden, rättvisare arbetsvillkor, sociala förmåner och inkludering.

Aktuellt

Bakgrund

Att genomföra en fördjupad och mer rättvis ekonomisk och monetär union är en av de tio prioriteringarna i Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer. Grunden för det här målet som ska nås de närmaste tio åren är de fem ordförandenas rapport, som lades fram den 22 juni 2015./commission/five-presidents-report_sv

Rapporten utarbetades på begäran av eurotoppmötet i oktober 2014 och Europeiska rådet i december 2014.

EU:s ekonomiska styrning genomförs i form av en årlig cykel som kallas den europeiska planeringsterminen. Den inleds med den årliga tillväxtöversikten. Planeringsterminen har förstärkts och förbättrats med tiden mot bakgrund av utvecklingen. Kommissionens arbete med den ekonomiska och monetära unionen är det senaste steget i den här processen.

Dokument