Politik

 • En ekonomisk union

  En ekonomisk union

  Vi måste skapa en verklig ekonomisk union där varje ekonomi har den struktur som krävs för att den ska blomstra inom den monetära unionen. Kommissionen föreslår ett system med nationella konkurrenskraftsnämnder med experter som ska göra oberoende utvärderingar av resultat och reformer. Dessutom arbetar kommissionen med att effektivisera den europeiska planeringsterminen som bidrar till att reformer genomförs i länderna och på EU-nivå.

 • En finansunion

  En finansunion

  Att fullborda bankunionen, bland annat genom ett gemensamt europeiskt insättningsgarantisystem, är viktigt för eurons integritet. Man begränsar riskerna för den finansiella stabiliteten och sprider riskerna inom den privata sektorn. Tillsammans med bankunionen är kapitalmarknadsunionen avgörande för att få fram kapital och stärka kopplingen mellan sparande och tillväxt i EU.

 • En finanspolitisk union

  En finanspolitisk union ska ge både finanspolitisk hållbarhet och stabilitet. Kommissionen föreslår att det inrättas en oberoende europeisk finanspolitisk nämnd som ska fungera som ett rådgivande organ för euroområdets system med multilateral ekonomisk övervakning.

 • En politisk union

  En politisk union ska utgöra grunden för de ekonomiska, finansiella och finanspolitiska unionerna genom trygga ett verkligt demokratiskt ansvar, demokratisk legitimitet och starkare institutioner. Det innebär att EU:s och ländernas parlament liksom arbetsmarknadens parter ska var mer engagerade i de nationella reformprogrammen. Dessutom finns förslag om att euroområdet ska företrädas på ett mer enhetligt sätt i internationella finansiella institutioner som IMF.

 • Europeiska pelaren för sociala rättigheter

  Europeiska pelaren för sociala rättigheter

  Den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska fungera som en referensram för arbetsmarknads- och socialpolitiken och driva på ländernas reformarbete och konvergensen i euroområdet. Pelaren ska garantera jämlikhet och social rättvisa i EU.

Bakgrund

Att genomföra en fördjupad och mer rättvis ekonomisk och monetär union är en av de tio prioriteringarna i Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer. Grunden för det här målet som ska nås de närmaste tio åren är de fem ordförandenas rapport, som lades fram den 22 juni 2015./commission/five-presidents-report_sv

Rapporten utarbetades på begäran av eurotoppmötet i oktober 2014 och Europeiska rådet i december 2014.

EU:s ekonomiska styrning genomförs i form av en årlig cykel som kallas den europeiska planeringsterminen. Den inleds med den årliga tillväxtöversikten. Planeringsterminen har förstärkts och förbättrats med tiden mot bakgrund av utvecklingen. Kommissionens arbete med den ekonomiska och monetära unionen är det senaste steget i den här processen.

Dokument

Nästa steg

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.