Področja politike

 • Ekonomska unija

  Ekonomska unija

  Ekonomska unija si prizadeva zagotoviti visoko raven blaginje za državljane vseh držav evrskega območja. Dogajanje v eni državi EU vpliva na druge. EU je v odziv na gospodarsko krizo uvedla evropski semester kot sistem na ravni držav EU za koordinacijo ekonomskih in fiskalnih politik.

 • Finančna unija

  Finančna unija

  Treba je dokončati bančno unijo in vzpostavitev skupnega evropskega sistema zajamčenih vlog, kar je ključnega pomena za zagotavljanje celovitosti evra, omejiti tveganja za finančno stabilnost in povečati delitev tveganja z zasebnim sektorjem. Poleg bančne unije je vzpostavitev unije kapitalskih trgov najpomembnejši vidik za mobilizacijo kapitala v Evropi ter tesnejšo povezanost varčevanja in gospodarske rasti.

 • Fiskalna unija

  Treba je vzpostaviti fiskalno unijo, ki bo skrbela tako za fiskalno vzdržnost kot za fiskalno stabilizacijo. Komisija predlaga ustanovitev neodvisnega evropskega fiskalnega odbora, ki bo deloval kot svetovalni organ na področju večstranskega ekonomskega spremljanja v evrskem območju.

 • Politična unija

  Politična unija zagotavlja demokratično odgovornost, legitimnost in institucionalno trdnost EU in njenih institucij. Demokratična odgovornost je temelj EU in njenih institucij. Komisija tesno sodeluje z Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti pri vseh vidikih vodenja ekonomskih politik EU. Pri oblikovanju politik EU sodeluje tudi s socialnimi partnerji in spodbuja države članice EU, naj jih vključijo v pripravo reform na nacionalni ravni. Politična unija bi lahko tudi izkoristila prednosti evrskega območja in EU omogočila, da enotno nastopi v mednarodnih organizacijah, kot je Mednarodni denarni sklad.

 • Evropski steber socialnih pravic

  Evropski steber socialnih pravic

  Evropski steber socialnih pravic si prizadeva zagotoviti nove in učinkovitejše pravice za državljane. Te pravice segajo od enakih možnosti in dostopa do trga dela do poštenih delovnih pogojev ter socialne zaščite in vključenosti.

Najnovejše

Osnovne informacije

Vzpostavitev bolj poglobljene in pravičnejše ekonomske in monetarne unije je ena od 10 političnih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije. Gre za temeljni del ukrepanja Evropske komisije ob ekonomski in finančni krizi ter hkrati za izvajanje politik, ki utrjujejo gospodarstvo EU, ustvarjajo nova delovna mesta in izboljšujejo življenjski standard ljudi.  

Dokumenti