Oblasti politiky

 • Hospodárska únia

  Hospodárska únia

  Cieľom hospodárskej únie je zabezpečiť vysokú úroveň blahobytu pre občanov všetkých krajín eurozóny. Vývoj v jednej krajine EÚ ovplyvňuje aj ostatné krajiny. V reakcii na hospodársku krízu vznikol európsky semester ako systém na koordináciu hospodárskych a fiškálnych politík krajín EÚ.

 • Finančná únia

  Finančná únia

  Cieľom finančnej únie je zabezpečiť v Európe silné a stabilné banky a kapitálové trhy, ktoré sú schopné financovať reálne hospodárstvo. Jej kľúčovým prvkom je banková únia, ktorá sa zameriava na zachovanie zdravého bankového sektora a zabezpečenie ochrany bankových účtov vkladateľov. Komisia takisto buduje úniu kapitálových trhov s cieľom diverzifikovať zdroje financovania podnikov.

 • Fiškálna únia

  Cieľom fiškálnej únie je zabezpečiť, aby krajiny EÚ uplatňovali zdravé a udržateľné fiškálne politiky. Nezávislá Európska fiškálna rada poskytuje Komisii poradenstvo o vhodných zámeroch fiškálnej politiky v eurozóne a o tom, ako krajiny EÚ vykonávajú fiškálne pravidlá EÚ.

 • Politická únia

  Základ pre činnosti hospodárskej, finančnej a fiškálnej únie prostredníctvom skutočnej demokratickej zodpovednosti, legitimity a posilnenia inštitucionálneho základu. To zahŕňa užšie zapojenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov, ako aj sociálnych partnerov do národných programov reforiem a navrhnutie jednotnejšieho zastúpenia eurozóny v medzinárodných finančných inštitúciách, najmä v MMF.

 • Európsky pilier sociálnych práv

  Európsky pilier sociálnych práv

  Účelom európskeho piliera sociálnych práv je zavedenie nových a účinnejších práv pre občanov. Ide o práva ako rovnaké príležitosti, prístup na trh práce, či spravodlivé pracovné podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie.

Aktuality

Kontext

Vytvorenie hlbšej a spravodlivejšej hospodárskej a menovej únie patrí k 10 politickým prioritám Junckerovej Komisie. Je základným prvkom reakcie Komisie na hospodársku a finančnú krízu a v jej rámci sa realizujú politiky na posilnenie hospodárstva EÚ a tvorbu pracovných miest a lepšej životnej úrovne. 

Dokumenty