Oblasti politiky

 • Hospodárska únia

  Hospodárska únia

  Skutočná hospodárska únia, vďaka ktorej každé hospodárstvo bude disponovať štrukturálnymi prvkami na to, aby mohlo v menovej únii prosperovať. Komisia navrhuje systém rád pre konkurencieschopnosť v členských štátoch, ktoré majú poskytovať nezávislé odborné stanoviská k posudzovaniu výsledkov a reforiem. Pracuje aj na zefektívnení európskeho semestra, ktorý pomáha pri napĺňaní reforiem na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ.

 • Finančná únia

  Finančná únia

  Dobudovanie bankovej únie vrátane jednotného európskeho systému ochrany vkladov je kľúčom k zaisteniu integrity eura, keďže sa tak obmedzia riziká ohrozujúce finančnú stabilitu a zvýši miera deľby rizika so súkromným sektorom. Popri bankovej únii je zavedenie únie kapitálových trhov významným krokom v záujme mobilizácie kapitálu v Európe a posilnenia prepojenia medzi úsporami a rastom.

 • Fiškálna únia

  Fiškálna únia, ktorá prináša tak fiškálnu udržateľnosť, ako aj fiškálnu stabilizáciu. Komisia navrhuje zriadenie nezávislej Európskej fiškálnej rady, ktorá by pôsobila ako poradný orgán pre systém viacstranného hospodárskeho monitorovania v eurozóne.

 • Politická únia

  Základ pre činnosti hospodárskej, finančnej a fiškálnej únie prostredníctvom skutočnej demokratickej zodpovednosti, legitimity a posilnenia inštitucionálneho základu. To zahŕňa užšie zapojenie Európskeho parlamentu a národných parlamentov, ako aj sociálnych partnerov do národných programov reforiem a navrhnutie jednotnejšieho zastúpenia eurozóny v medzinárodných finančných inštitúciách, najmä v MMF.

 • Európsky pilier sociálnych práv

  Európsky pilier sociálnych práv

  Európsky pilier sociálnych práv je rámec na posudzovanie výkonnosti v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, ktorý podnecuje reformy na vnútroštátnej úrovni a usmerňuje proces konvergencie v eurozóne. Jeho úlohou je zabezpečiť rovnosť a sociálnu spravodlivosť v Európe.

Kontext

Vytvorenie hlbšej a spravodlivejšej hospodárskej a menovej únie patrí k 10 najdôležitejším prioritám, ktoré predseda Juncker vytýčil vo svojich politických usmerneniach. Správa piatich predsedov, ktorá bola prezentovaná 22. júna 2015, je základom na dosiahnutie tohto cieľa v nasledujúcom desaťročí.

Správa bola vypracovaná na žiadosť samitu lídrov eurozóny z októbra 2014 a Európskej rady z decembra 2014.

Správa hospodárskych záležitostí v EÚ sa každoročne realizuje v rámci cyklu známeho ako európsky semester. Prvým krokom v tomto cykle je ročný prieskum rastu. Časom sa v kontexte historických udalostí tento prieskum prehĺbil a spresnil. Posledným krokom v tomto procese je práca Komisie na hospodárskej a menovej únii.

Dokumenty

Ďalší postup

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.