Obszary działalności

 • Unia gospodarcza

  Unia gospodarcza

  Prawdziwa unia gospodarcza, dzięki której każda gospodarka będzie miała cechy strukturalne dające jej możliwość pomyślnego rozwoju w ramach unii walutowej. Komisja proponuje wprowadzenie systemu krajowych rad ds. konkurencyjności, które będą, jako niezależne podmioty, służyć wiedzą fachową w kwestii oceny wyników i reform. Komisja stara się też usprawnić przebieg europejskiego semestru, który pomaga w przeprowadzaniu reform na szczeblu krajowym i unijnym.

 • Unia finansowa

  Unia finansowa

  Ukończenie tworzenia unii bankowej, zwłaszcza wspólnego europejskiego systemu gwarantowania depozytów, ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania integralności euro, gdyż zmniejszy zagrożenia dla stabilności finansowej i zwiększy udział sektora prywatnego w podziale ryzyka. Równie ważne jak tworzenie unii bankowej jest uruchomienie unii rynków kapitałowych. Ma to pierwszorzędne znaczenie pod względem pozyskiwania kapitału w Europie i wzmacniania związku między oszczędnościami a wzrostem gospodarczym.

 • Unia fiskalna

  Unia fiskalna zapewniająca zarówno długookresową stabilność budżetową, jak i fiskalny mechanizm stabilizacyjny. Komisja proponuje ustanowienie niezależnej Europejskiej Rady Budżetowej, która pędzie pełnić funkcję organu doradczego wspierającego funkcjonowanie systemu wielostronnego monitoringu gospodarczego w strefie euro.

 • Unia polityczna

  Stworzenie podwalin pod unię gospodarczą, finansową i fiskalną dzięki zapewnieniu prawdziwej demokratycznej odpowiedzialności i zasadności oraz wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego. Obejmuje to zwiększenie zaangażowania Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w krajowe programy reform oraz zaproponowanie spójniejszego reprezentowania strefy euro na forum międzynarodowych instytucji finansowych, a zwłaszcza MFW.

 • Europejski filar praw socjalnych

  Europejski filar praw socjalnych

  Europejski filar praw socjalnych ma stanowić ramy odniesienia dla zatrudnienia i osiągania wyników w sferze społecznej, ma stymulować reformy na szczeblu krajowym oraz ukierunkować proces konwergencji w strefie euro. Ma na celu zapewnić równość i sprawiedliwość społeczną w całej Europie.

Dokumenty

Kolejne etapy

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.