Obszary działalności

 • Unia gospodarcza

  Unia gospodarcza

  Prawdziwa unia gospodarcza, dzięki której każda gospodarka będzie miała cechy strukturalne dające jej możliwość pomyślnego rozwoju w ramach unii walutowej. Komisja proponuje wprowadzenie systemu krajowych rad ds. konkurencyjności, które będą, jako niezależne podmioty, służyć wiedzą fachową w kwestii oceny wyników i reform. Komisja stara się też usprawnić przebieg europejskiego semestru, który pomaga w przeprowadzaniu reform na szczeblu krajowym i unijnym.

 • Unia finansowa

  Unia finansowa

  Ukończenie tworzenia unii bankowej, zwłaszcza wspólnego europejskiego systemu gwarantowania depozytów, ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania integralności euro, gdyż zmniejszy zagrożenia dla stabilności finansowej i zwiększy udział sektora prywatnego w podziale ryzyka. Równie ważne jak tworzenie unii bankowej jest uruchomienie unii rynków kapitałowych. Ma to pierwszorzędne znaczenie pod względem pozyskiwania kapitału w Europie i wzmacniania związku między oszczędnościami a wzrostem gospodarczym.

 • Unia fiskalna

  Unia fiskalna zapewniająca zarówno długookresową stabilność budżetową, jak i fiskalny mechanizm stabilizacyjny. Komisja proponuje ustanowienie niezależnej Europejskiej Rady Budżetowej, która pędzie pełnić funkcję organu doradczego wspierającego funkcjonowanie systemu wielostronnego monitoringu gospodarczego w strefie euro.

 • Unia polityczna

  Stworzenie podwalin pod unię gospodarczą, finansową i fiskalną dzięki zapewnieniu prawdziwej demokratycznej odpowiedzialności i zasadności oraz wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego. Obejmuje to zwiększenie zaangażowania Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w krajowe programy reform oraz zaproponowanie spójniejszego reprezentowania strefy euro na forum międzynarodowych instytucji finansowych, a zwłaszcza MFW.

 • Europejski filar praw socjalnych

  Europejski filar praw socjalnych

  Europejski filar praw socjalnych ma stanowić ramy odniesienia dla zatrudnienia i osiągania wyników w sferze społecznej, ma stymulować reformy na szczeblu krajowym oraz ukierunkować proces konwergencji w strefie euro. Ma na celu zapewnić równość i sprawiedliwość społeczną w całej Europie.

Dokumenty