Obszary działalności

 • Unia gospodarcza

  Unia gospodarcza

  Unia gospodarcza ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu dobrobytu obywatelom wszystkich krajów strefy euro. To, co dzieje się w jednym kraju UE, ma wpływ na inne. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy ustanowiono europejski semestr – system, w ramach którego kraje UE koordynują swoje polityki gospodarcze i budżetowe.

 • Unia finansowa

  Unia finansowa

  Ukończenie tworzenia unii bankowej, zwłaszcza wspólnego europejskiego systemu gwarantowania depozytów, ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania integralności euro, gdyż zmniejszy zagrożenia dla stabilności finansowej i zwiększy udział sektora prywatnego w podziale ryzyka. Równie ważne jak tworzenie unii bankowej jest uruchomienie unii rynków kapitałowych. Ma to pierwszorzędne znaczenie pod względem pozyskiwania kapitału w Europie i wzmacniania związku między oszczędnościami a wzrostem gospodarczym.

 • Unia fiskalna

  Unia fiskalna zapewniająca zarówno długookresową stabilność budżetową, jak i fiskalny mechanizm stabilizacyjny. Komisja proponuje ustanowienie niezależnej Europejskiej Rady Budżetowej, która pędzie pełnić funkcję organu doradczego wspierającego funkcjonowanie systemu wielostronnego monitoringu gospodarczego w strefie euro.

 • Unia polityczna

  Stworzenie podwalin pod unię gospodarczą, finansową i fiskalną dzięki zapewnieniu prawdziwej demokratycznej odpowiedzialności i zasadności oraz wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego. Obejmuje to zwiększenie zaangażowania Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w krajowe programy reform oraz zaproponowanie spójniejszego reprezentowania strefy euro na forum międzynarodowych instytucji finansowych, a zwłaszcza MFW.

 • Europejski filar praw socjalnych

  Europejski filar praw socjalnych

  Europejski filar praw socjalnych ma zagwarantować obywatelom nowe prawa i skuteczniejsze egzekwowanie praw, które im przysługują, m.in. w zakresie równości szans i dostępu do rynku pracy, sprawiedliwszych warunków pracy, ochrony socjalnej i włączenia społecznego.

Aktualności

Kontekst

Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa jest jednym z 10 priorytetów przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera. Priorytet ten stanowi zasadniczy element odpowiedzi Komisji na kryzys gospodarczy i finansowy. Jego realizacji towarzyszy wdrażanie strategii politycznych, które wzmacniają gospodarkę unijną w sposób sprzyjający tworzeniu nowych miejsc pracy i poprawie warunków życia. 

Dokumenty