Beleidsterreinen

 • Economische Unie

  Economische Unie

  Een echte economische unie die ervoor zorgt dat iedere economie de structurele kenmerken bezit om in de monetaire unie te kunnen gedijen. De Commissie wil een stelsel van nationale comités voor het concurrentievermogen, die onafhankelijke expertise moeten leveren bij het beoordelen van prestaties en hervormingen. Zij werkt ook aan het stroomlijnen van het Europees semester, dat ertoe bijdraagt dat de nodige hervormingen op nationaal en EU-niveau ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 • Financiële unie

  Financiële unie

  De financiële unie draait om sterke en stabiele banken en kapitaalmarkten die in staat zijn de reële economie te financieren. Centraal hierbij staat de bankenunie. Deze moet ervoor zorgen dat de banksector gezond blijft en dat spaargeld beschermd wordt. De Commissie werkt aan een kapitaalmarktenunie voor het diversifiëren van financieringsbronnen voor bedrijven.

 • Begrotingsunie

  Een begrotingsunie die zowel voor houdbaarheid als voor stabilisatie van de begrotingen zorgt. De Commissie stelt een onafhankelijk Europees Begrotingscomité (European Fiscal Board, EFB) voor als adviesorgaan voor het stelsel van multilateraal economisch toezicht van de eurozone.

 • Politieke unie

  De grondslag leggen voor een economische, financiële en begrotingsunie, via echte democratische aansprakelijkheid en legitimiteit, en versterking van de instellingen. Dit houdt in dat het Europees Parlement, de nationale parlementen en de sociale partners nauwer worden betrokken bij de nationale hervormingsprogramma’s, en dat de eurozone meer eensgezind wordt vertegenwoordigd bij internationale financiële instellingen, vooral het IMF.

 • De Europese pijler van sociale rechten

  De Europese pijler van sociale rechten

  De Europese pijler van sociale rechten moet nieuwe en doeltreffendere rechten voor de burger waarborgen. Deze variëren van gelijke kansen en gelijke toegang tot de arbeidsmarkt tot eerlijker arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming en inclusie.

Nieuws

Achtergrond

Een diepere en eerlijkere economische en monetaire unie is een van de tien prioriteiten van de Commissie-Juncker. Het is een fundamenteel onderdeel van het antwoord van de Commissie op de economische en financiële crisis, waarbij beleid wordt uitgevoerd dat de EU-economie versterkt, banen schept en de levensstandaard verhoogt. 

Stukken