Beleidsterreinen

 • Economische Unie

  Economische Unie

  Een echte economische unie die ervoor zorgt dat iedere economie de structurele kenmerken bezit om in de monetaire unie te kunnen gedijen. De Commissie wil een stelsel van nationale comités voor het concurrentievermogen, die onafhankelijke expertise moeten leveren bij het beoordelen van prestaties en hervormingen. Zij werkt ook aan het stroomlijnen van het Europees semester, dat ertoe bijdraagt dat de nodige hervormingen op nationaal en EU-niveau ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 • Financiële unie

  Financiële unie

  De voltooiing van de Bankenunie, met inbegrip van een gemeenschappelijk Europees depositoverzekeringsstelsel, is van essentieel belang om de integriteit van de euro te waarborgen door de risico’s op financiële instabiliteit te beperken en de risicodeling met de particuliere sector uit te breiden. Naast de Bankenunie is ook de nieuwe Kapitaalmarktenunie van cruciaal belang om kapitaal in Europa te mobiliseren en de band tussen sparen en groei te versterken.

 • Begrotingsunie

  Een begrotingsunie die zowel voor houdbaarheid als voor stabilisatie van de begrotingen zorgt. De Commissie stelt een onafhankelijk Europees Begrotingscomité (European Fiscal Board, EFB) voor als adviesorgaan voor het stelsel van multilateraal economisch toezicht van de eurozone.

 • Politieke unie

  De grondslag leggen voor een economische, financiële en begrotingsunie, via echte democratische aansprakelijkheid en legitimiteit, en versterking van de instellingen. Dit houdt in dat het Europees Parlement, de nationale parlementen en de sociale partners nauwer worden betrokken bij de nationale hervormingsprogramma’s, en dat de eurozone meer eensgezind wordt vertegenwoordigd bij internationale financiële instellingen, vooral het IMF.

 • De Europese pijler van sociale rechten

  De Europese pijler van sociale rechten

  De Europese pijler van sociale rechten is het kader voor werk en sociale zekerheid, dat aanzet tot hervormingen op nationaal niveau en convergentie in de eurozone. Het doel is een eerlijk en sociaal rechtvaardig Europa.

Achtergrond

Zorgen voor een hechtere en rechtvaardigere economische en monetaire unie is één van de 10 prioriteiten in de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker. Het op 22 juni 2015 gepresenteerde “Verslag van de vijf voorzitters" is de basis voor het realiseren van dit doel binnen het volgende decennium./commission/five-presidents-report_nl

Het verslag werd opgesteld op verzoek van de top van staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone van oktober 2014 en de Europese Raad van december 2014.

De economische governance wordt in de EU georganiseerd in een jaarlijkse cyclus die bekendstaat als het Europees semester. De jaarlijkse groeianalyse is de eerste stap in deze cyclus. De cylus is in de loop der tijd geleidelijk uitgebreid en aangepast in het kader van historische ontwikkelingen. De inzet van de Commissie voor de voltooiing van de economische en monetaire unie is de laatste stap in dit proces.

Stukken

Volgende stappen

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.