Politikas jomas

 • Ekonomiskā savienība

  Ekonomiskā savienība

  Patiesa ekonomiskā savienība, kas nodrošina, ka katrai ekonomikai ir tādas strukturālās iezīmes, lai tā monetārajā savienībā varētu piedzīvot uzplaukumu. Komisija ierosina ieviest valstu konkurētspējas padomju sistēmu, kas sniegtu neatkarīgu ekspertu padomu, novērtējot sniegumu un reformas. Tā arī cenšas vienkāršot un uzlabot Eiropas pusgada procedūru, kas atvieglo reformu īstenošanu valstu un ES līmenī.

 • Finanšu savienība

  Finanšu savienība

  Banku savienības izveides pabeigšana (tostarp arī vienota Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma ) ir svarīgs eiro stabilitātes priekšnoteikums, jo samazina finanšu nestabilitātes risku un to vairāk sadala ar privāto sektoru. Līdzās banku (jeb finanšu tirgus) savienībai arī kapitāla tirgu savienības izveide ir svarīga metode, kā Eiropā mobilizēt kapitālu un nostiprināt saikni starp noguldījumiem un izaugsmi.

 • Fiskāla savienība

  Fiskāla savienība, kas nodrošina fiskālo ilgtspēju un stabilizāciju. Komisija ierosina izveidot neatkarīgu Eiropas Fiskālo padomi (EFP), kas sniegtu konsultācijas eirozonas ekonomikas daudzpusējās novērošanas sistēmai.

 • Politiska savienība

  Nodrošināt ekonomiskas, finansiālas un fiskālas savienības pamatu, pateicoties patiesai demokrātiskai pārskatatbildībai, leģitimitātei un institūciju nostiprināšanai. Tas ietver Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu, kā arī sociālo partneru aktīvāku dalību valsts reformu programmās un vienotākas eiro zonas pārstāvības sekmēšanu starptautiskajās finanšu institūcijās, īpaši SVF.

 • Eiropas sociālo tiesību pīlārs

  Eiropas sociālo tiesību pīlārs

  Eiropas sociālo tiesību pīlārs ir sistēma, kas aptver nodarbinātības un sociālos rādītājus. Šī sistēma veicinās reformas valstu līmenī un virzīs konverģenci eirozonā. Pīlāra uzdevums ir nodrošināt godīgumu un sociālo taisnīgumu Eiropā.

Konteksts

Ciešākas un taisnīgākas ekonomiskās un monetārās savienības izveide ir bijusi viena no priekšsēdētāja Ž. K. Junkera politikas pamatnostādņu desmit prioritātēm. Piecu priekšsēdētāju ziņojums, ar kuru tika nākts klajā 2015. gada 22. jūnijā, ir pamats tam, lai sasniegtu šo mērķi nākamo desmit gadu laikā.

Ziņojums tika sagatavots pēc eirozonas valstu vadītāju 2014. gada oktobra samita un 2014. gada decembra Eiropadomes lūguma.

ES ekonomikas pārvaldība gadskārtēji tiek organizēta ciklā, ko dēvē par Eiropas pusgadu. Šā cikla pirmais solis ir gada izaugsmes pētījums. Laika gaitā šis cikls ir pastiprināts un arvien smalkāk izstrādāts, tam attīstoties vēsturisku norišu kontekstā. Jaunākais solis šajā procesā ir Komisijas darbs ekonomiskās un monetārās savienības veidošanā.

Dokumenti