Politikas jomas

 • Ekonomiskā savienība

  Ekonomiskā savienība

  Ekonomiskās savienības mērķis ir iedzīvotājiem nodrošināt augstu labklājības līmeni visās eirozonas valstīs. Tas, kas notiek vienā ES valstī, ietekmē arī pārējās. Kā reakcija uz ekonomikas krīzi tika ieviesta Eiropas pusgada procedūra. Tā ir sistēma, kurā ES dalībvalstis savstarpēji koordinē savu ekonomikas un fiskālo politiku.

 • Finanšu savienība

  Finanšu savienība

  Finanšu savienības uzdevums ir nodrošināt to, ka Eiropas bankas ir spēcīgas un stabilas, bet kapitāla tirgi – spējīgi finansēt reālo ekonomiku. Tā ir banku savienības pamatā. Finanšu savienības mērķis ir gādāt, lai banku nozare būtu labā stāvoklī un varētu nodrošināt noguldītāju aizsardzību. Komisija veido kapitāla tirgu savienību, lai uzņēmumiem dažādotu finansējuma avotus.

 • Fiskāla savienība

  Fiskālas savienības uzdevums ir nodrošināt, ka ES valstis īsteno stabilu un ilgtspējīgu fiskālo politiku. Nu ir izveidota Eiropas Fiskālā padome – neatkarīga organizācija, kas Komisiju konsultē par piemērotu fiskālo nostāju eirozonā un to, cik labi ES dalībvalstis īsteno ES fiskālos noteikumus.

 • Politiska savienība

  Nodrošināt ekonomiskas, finansiālas un fiskālas savienības pamatu, pateicoties patiesai demokrātiskai pārskatatbildībai, leģitimitātei un institūciju nostiprināšanai. Tas ietver Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu, kā arī sociālo partneru aktīvāku dalību valsts reformu programmās un vienotākas eiro zonas pārstāvības sekmēšanu starptautiskajās finanšu institūcijās, īpaši SVF.

 • Eiropas sociālo tiesību pīlārs

  Eiropas sociālo tiesību pīlārs

  Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķis ir garantēt jaunas un efektīvākas pilsoņu tiesības. Piemēram, visiem vienādas iespējas un piekļuve darba tirgum, godīgāki darba nosacījumi un sociālā aizsardzība un iekļautība.

Jaunumi

Konteksts

Ciešākas un taisnīgākas ekonomiskās un monetārās savienības izveide ir bijusi viena no priekšsēdētāja Ž. K. Junkera politikas pamatnostādņu desmit prioritātēm. Piecu priekšsēdētāju ziņojums, ar kuru tika nākts klajā 2015. gada 22. jūnijā, ir pamats tam, lai sasniegtu šo mērķi nākamo desmit gadu laikā.

Ziņojums tika sagatavots pēc eirozonas valstu vadītāju 2014. gada oktobra samita un 2014. gada decembra Eiropadomes lūguma.

ES ekonomikas pārvaldība gadskārtēji tiek organizēta ciklā, ko dēvē par Eiropas pusgadu. Šā cikla pirmais solis ir gada izaugsmes pētījums. Laika gaitā šis cikls ir pastiprināts un arvien smalkāk izstrādāts, tam attīstoties vēsturisku norišu kontekstā. Jaunākais solis šajā procesā ir Komisijas darbs ekonomiskās un monetārās savienības veidošanā.

Dokumenti