Politikos sritys

 • Ekonominė sąjunga

  Ekonominė sąjunga

  Ekonominės sąjungos paskirtis – užtikrinti aukšto lygio ekonominę gerovę visų euro zonos šalių piliečiams. Tai, kas vyksta vienoje šalyje, turi įtakos kitoms šalims. Reaguojant į ekonomikos krizę buvo sukurta Europos semestro sistema, kad ES šalys galėtų koordinuoti savo ekonominę ir fiskalinę politiką.

 • Finansinė sąjunga

  Finansinė sąjunga

  Finansinės sąjungos paskirtis – užtikrinti, kad Europos bankai būtų patikimi ir stabilūs, o kapitalo rinkos galėtų finansuoti realiąją ekonomiką. Esminis jos elementas yra bankų sąjunga. Ja siekiama užtikrinti, kad bankų sektorius išliktų tvirtas ir galėtų užtikrinti indėlininkų sąskaitų apsaugą. Komisija diegė sudėtinius kapitalo rinkų sąjungos elementus siekdama įvairinti įmonių finansavimo šaltinius.

 • Fiskalinė sąjunga

  Fiskalinė sąjunga, kurioje užtikrinamas fiskalinis tvarumas ir fiskalinis stabilizavimas. Komisija siūlo įsteigti nepriklausomą Europos fiskalinę valdybą, kuri veiktų kaip patariamasis euro zonos daugiašalės ekonomikos stebėsenos sistemos organas.

 • Politinė sąjunga

  Suteikiamas pagrindas ekonominei, finansų ir fiskalinei sąjungoms dėl tikros demokratinės atskaitomybės, teisėtumo ir institucijų stiprinimo. Be kita ko, siekiama, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai bei socialiniai partneriai aktyviau dalyvautų nacionalinėse reformų programose, ir siūlomas vieningesnis atstovavimas euro zonai tarptautinėse finansų įstaigose, ypač Tarptautiniame valiutos fonde.

 • Europos socialinių teisių ramstis

  Europos socialinių teisių ramstis

  Europos socialinių teisių ramsčiu siekiama užtikrinti piliečiams naujų ir veiksmingesnių teisių, pradedant lygiomis galimybėmis ir patekimu į darbo rinką ir baigiant teisingesnėmis darbo sąlygomis ir socialine apsauga bei įtrauktimi.

Naujausia

Pagrindinė informacija

Stipresnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjunga yra vienas iš 10 J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos politinių prioritetų. Tai esminė Komisijos atsako reaguojant į ekonomikos ir finansų krizę dalis, kartu įgyvendinant ES ekonomikos stiprinimo politiką, dėl kurios būtų sukuriama daugiau darbo vietų ir gerinamos piliečių gyvenimo sąlygos. 

Dokumentai