Politikos sritys

 • Ekonominė sąjunga

  Ekonominė sąjunga

  Tikra ekonominė sąjunga, kurioje kiekvienos šalies ekonomikoje būtų sudarytos struktūrinės sąlygos, užtikrinančios klestėjimą pinigų sąjungoje. Komisija siūlo nacionalinių konkurencingumo valdybų, kurios teiktų nepriklausomas konsultacijas dėl rezultatų ir reformų vertinimo, sistemą. Ji taip pat siekia supaprastinti Europos semestrą, kuris padeda vykdyti nacionalinio ir ES lygmenų reformas.

 • Finansinė sąjunga

  Finansinė sąjunga

  Bankų sąjungos, įskaitant bendrą Europos indėlių garantijų sistemą, kūrimo užbaigimas yra labai svarbus užtikrinant euro integralumą – taip apribojama su finansiniu stabilumu susijusi rizika ir padidinamas rizikos pasidalijimas su privačiuoju sektoriumi. Labai svarbu pasiekti, kad greta bankų sąjungos pradėtų veikti ir kapitalo rinkų sąjunga, kuri padėtų sutelkti kapitalą Europoje ir stiprintų taupymo ir ekonomikos augimo sąsają.

 • Fiskalinė sąjunga

  Fiskalinė sąjunga, kurioje užtikrinamas fiskalinis tvarumas ir fiskalinis stabilizavimas. Komisija siūlo įsteigti nepriklausomą Europos fiskalinę valdybą, kuri veiktų kaip patariamasis euro zonos daugiašalės ekonomikos stebėsenos sistemos organas.

 • Politinė sąjunga

  Suteikiamas pagrindas ekonominei, finansų ir fiskalinei sąjungoms dėl tikros demokratinės atskaitomybės, teisėtumo ir institucijų stiprinimo. Be kita ko, siekiama, kad Europos Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai bei socialiniai partneriai aktyviau dalyvautų nacionalinėse reformų programose, ir siūlomas vieningesnis atstovavimas euro zonai tarptautinėse finansų įstaigose, ypač Tarptautiniame valiutos fonde.

 • Europos socialinių teisių ramstis

  Europos socialinių teisių ramstis

  Europos socialinių teisių ramstis – tai sistema, apimanti užimtumo ir socialinės srities rezultatus, skatinanti nacionalines reformas ir konvergenciją euro zonoje. Jo paskirtis – užtikrinti sąžiningumą ir socialinį teisingumą visoje Europoje.

Pagrindinė informacija

Stipresnės ir teisingesnės ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas yra vienas iš dešimties Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio politinių gairių prioritetų. 2015 m. birželio 22 d. paskelbtas penkių pirmininkų pranešimas yra pagrindas siekiant šio tikslo ateinantį dešimtmetį./commission/five-presidents-report_lt

Pranešimas buvo parengtas 2014 m. spalio mėn. aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavusių euro zonos vadovų ir 2014 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos prašymu.

ES ekonomikos valdymas vykdomas cikliškai kas metus; šis ciklas vadinamas Europos semestru. Metinė augimo apžvalga yra pirmasis šio ciklo etapas. Laikui bėgant ciklas buvo stiprinamas ir tobulinamas, jis buvo plėtojamas keičiantis istorinėms aplinkybėms. Komisijos darbas kuriant ekonominę ir pinigų sąjungą yra paskutinis šio proceso etapas.

Dokumentai

Kas toliau?

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.