Réimsí beartais

 • Aontas Eacnamaíoch

  Aontas Eacnamaíoch

  Aontas Eacnamaíoch ceart a chinntíonn go bhfuil na gnéithe struchtúracha ag gach geilleagar is gá chun go mbeidh rath orthu mar chuid den Aontas Airgeadaíochta. Tá córas bord náisiúnta iomaíochais á mholadh ag an gCoimisiún a bheadh dírithe ar shaineolas neamhspleách a chur ar fáil i dtaca le feidhmíocht agus athchóirithe a mheas. Ina theannta sin, tá sé i mbun cuíchóiriú a dhéanamh ar an Seimeastar Eorpach, rud a chuideoidh le hathchóirithe a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

 • Aontas Airgeadais

  Aontas Airgeadais

  Is den riachtanas bailchríoch a chur ar an Aontas Baincéireachta, lena n-áirítear comhscéim Eorpach árachais taiscí, má táthar chun sláine an euro a chinntiú, agus déanfar sin trí na rioscaí maidir le cobhsaíocht airgeadais a theorannú agus trí chomhroinnt rioscaí laistigh den earnáil phríobháideach a mhéadú. I gcomhthreo le tabhairt chun críche an Aontais Baincéireachta, is den riachtanas Aontas na Margaí Caipitil a sheoladh má táthar chun caipiteal a chur ar fáil san Eoraip agus an nasc idir coigiltis agus fás a threisiú.

 • Aontas Eacnamaíoch

  Aontas Eacnamaíoch ceart a chinntíonn go bhfuil na gnéithe struchtúracha ag gach geilleagar is gá chun go mbeidh rath orthu mar chuid den Aontas Airgeadaíochta. Tá córas bord náisiúnta iomaíochais á mholadh ag an gCoimisiún a bheadh dírithe ar shaineolas neamhspleách a chur ar fáil i dtaca le feidhmíocht agus athchóirithe a mheas. Ina theannta sin, tá sé i mbun cuíchóiriú a dhéanamh ar an Seimeastar Eorpach, rud a chuideoidh le hathchóirithe a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

 • Aontas Polaitiúil

  An bonn a leagan d'aontas eacnamaíoch, airgeadais agus fioscach trí chuntasacht cheart dhaonlathach, tríd an dlisteanacht agus trí na hinstitiúidí a neartú. Áirítear leis sin páirt níos mó a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus do na parlaimintí náisiúnta, agus do na comhpháirtithe sóisialta, i dtaca leis na cláir um athchóiriú náisiúnta agus ionadaíocht níos aontaithe don limistéar euro ar na hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta, agus ar an gCiste Idirnáisiúnta Airgeadaíochta go sonrach, a mholadh.

 • Colún Eorpach na gCeart Sóisialta

  Colún Eorpach na gCeart Sóisialta

  Is é Colún Eorpach na gCeart Sóisialta an creat a chlúdaíonn an fheidhmíocht i ndáil le cúrsaí fostaíochta agus sóisialta. Cuireann sé leasuithe chun cinn ar an leibhéal náisiúnta agus stiúrann sé an cóineasú laistigh den limistéar euro. Is é is aidhm dó an chothroime agus an ceartas sóisialta a chinntiú fud fad na hEorpa.

Cúlra

Ar cheann de dheich dtosaíocht an Uachtaráin Juncker ina threoirlínte polaitiúla, tá Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta níos doimhne agus níos cothroime a chinntiú. An Tuarascáil ón gCúigear Uachtarán, a cuireadh i láthair an 22 Meitheamh 2015, is í an bhunsraith í lenar féidir an aidhm seo a bhaint amach sna deich mbliana atá romhainn.

Réitíodh an tuarascáil ar iarratas ó cheannairí an Limistéir Euro le linn a gCruinnithe mullaigh i nDeireadh Fómhair 2014 agus ar iarratas ón gComhairle Eorpach i mí na Nollag 2014.

Gach bliain déantar rialachas eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh a chomhordú le timthriall comhordúcháin ar a dtugtar an Seimeastar Eorpach. Is é an Suirbhé Bliantúil Fáis an chéad chéim sa timthriall seo. Treisíodh an suirbhé sin le himeacht aimsire agus cuireadh slacht air ionas gur tháinig athruithe air i bhfianaise forbairtí stairiúla. An obair atá ar siúl ag an gCoimisiún chun an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a thabhairt i gcrích, is í sin an chéim dheireanach sa phróiseas.

Cáipéisí

An chéad chéim eile

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.