Réimsí beartais

 • Aontas Eacnamaíoch

  Aontas Eacnamaíoch

  Aontas Eacnamaíoch ceart a chinntíonn go bhfuil na gnéithe struchtúracha ag gach geilleagar is gá chun go mbeidh rath orthu mar chuid den Aontas Airgeadaíochta. Tá córas bord náisiúnta iomaíochais á mholadh ag an gCoimisiún a bheadh dírithe ar shaineolas neamhspleách a chur ar fáil i dtaca le feidhmíocht agus athchóirithe a mheas. Ina theannta sin, tá sé i mbun cuíchóiriú a dhéanamh ar an Seimeastar Eorpach, rud a chuideoidh le hathchóirithe a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

 • Aontas Airgeadais

  Aontas Airgeadais

  Is den riachtanas bailchríoch a chur ar an Aontas Baincéireachta, lena n-áirítear comhscéim Eorpach árachais taiscí, má táthar chun sláine an euro a chinntiú, agus déanfar sin trí na rioscaí maidir le cobhsaíocht airgeadais a theorannú agus trí chomhroinnt rioscaí laistigh den earnáil phríobháideach a mhéadú. I gcomhthreo le tabhairt chun críche an Aontais Baincéireachta, is den riachtanas Aontas na Margaí Caipitil a sheoladh má táthar chun caipiteal a chur ar fáil san Eoraip agus an nasc idir coigiltis agus fás a threisiú.

 • Aontas Eacnamaíoch

  Aontas Eacnamaíoch ceart a chinntíonn go bhfuil na gnéithe struchtúracha ag gach geilleagar is gá chun go mbeidh rath orthu mar chuid den Aontas Airgeadaíochta. Tá córas bord náisiúnta iomaíochais á mholadh ag an gCoimisiún a bheadh dírithe ar shaineolas neamhspleách a chur ar fáil i dtaca le feidhmíocht agus athchóirithe a mheas. Ina theannta sin, tá sé i mbun cuíchóiriú a dhéanamh ar an Seimeastar Eorpach, rud a chuideoidh le hathchóirithe a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

 • Aontas Polaitiúil

  An bonn a leagan d'aontas eacnamaíoch, airgeadais agus fioscach trí chuntasacht cheart dhaonlathach, tríd an dlisteanacht agus trí na hinstitiúidí a neartú. Áirítear leis sin páirt níos mó a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus do na parlaimintí náisiúnta, agus do na comhpháirtithe sóisialta, i dtaca leis na cláir um athchóiriú náisiúnta agus ionadaíocht níos aontaithe don limistéar euro ar na hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta, agus ar an gCiste Idirnáisiúnta Airgeadaíochta go sonrach, a mholadh.

 • Colún Eorpach na gCeart Sóisialta

  Colún Eorpach na gCeart Sóisialta

  Is é Colún Eorpach na gCeart Sóisialta an creat a chlúdaíonn an fheidhmíocht i ndáil le cúrsaí fostaíochta agus sóisialta. Cuireann sé leasuithe chun cinn ar an leibhéal náisiúnta agus stiúrann sé an cóineasú laistigh den limistéar euro. Is é is aidhm dó an chothroime agus an ceartas sóisialta a chinntiú fud fad na hEorpa.

Cúlra

Ar cheann de dheich dtosaíocht an Uachtaráin Juncker ina threoirlínte polaitiúla, tá Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta níos doimhne agus níos cothroime a chinntiú. An Tuarascáil ón gCúigear Uachtarán, a cuireadh i láthair an 22 Meitheamh 2015, is í an bhunsraith í lenar féidir an aidhm seo a bhaint amach sna deich mbliana atá romhainn.

Réitíodh an tuarascáil ar iarratas ó cheannairí an Limistéir Euro le linn a gCruinnithe mullaigh i nDeireadh Fómhair 2014 agus ar iarratas ón gComhairle Eorpach i mí na Nollag 2014.

Gach bliain déantar rialachas eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh a chomhordú le timthriall comhordúcháin ar a dtugtar an Seimeastar Eorpach. Is é an Suirbhé Bliantúil Fáis an chéad chéim sa timthriall seo. Treisíodh an suirbhé sin le himeacht aimsire agus cuireadh slacht air ionas gur tháinig athruithe air i bhfianaise forbairtí stairiúla. An obair atá ar siúl ag an gCoimisiún chun an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a thabhairt i gcrích, is í sin an chéim dheireanach sa phróiseas.

Cáipéisí