Réimsí beartais

 • Aontas Eacnamaíoch

  Aontas Eacnamaíoch

  Aontas Eacnamaíoch ceart a chinntíonn go bhfuil na gnéithe struchtúracha ag gach geilleagar is gá chun go mbeidh rath orthu mar chuid den Aontas Airgeadaíochta. Tá córas bord náisiúnta iomaíochais á mholadh ag an gCoimisiún a bheadh dírithe ar shaineolas neamhspleách a chur ar fáil i dtaca le feidhmíocht agus athchóirithe a mheas. Ina theannta sin, tá sé i mbun cuíchóiriú a dhéanamh ar an Seimeastar Eorpach, rud a chuideoidh le hathchóirithe a dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais.

 • Aontas Airgeadais

  Aontas Airgeadais

  Is é atá i gceist leis an Aontas Airgeadais deimhin a dhéanamh de go bhfuil bainc na hEorpa láidir cobhsaí agus go bhfuil na margaí caipitil in ann maoiniú a chur ar fáil don fhíorgheilleagar. I gcroílár an Aontais tá Aontas Baincéireachta. Tá sé mar aidhm ag an Aontas Airgeadais a chinntiú go mbeidh an earnáil baincéireachta ráthúil agus go bhféadfaidh sé cuntais bhainc na dtaisceoirí a chosaint. Tá bunchlocha Aontais na Margaí Caipitil leagtha síos ag an gCoimisiún chun na foinsí maoiniúcháin atá ann do ghnólachtaí a éagsúlú.

 • Aontas Fioscach

  Is é atá i gceist leis an Aontas Fioscach deimhin a dhéanamh de go bhfuil beartais fhioscacha na mBallstát fónta inbhuanaithe. Tá Bord Fioscach Eorpach (BFE) neamhspléach tar éis a churtha ar bun chun comhairle a chur ar an gCoimisiúin maidir leis an seasamh fioscach a d’oirfeadh don limistéar euro agus maidir leis an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na Ballstáit rialacha fioscacha an Aontais a chur chun feidhme.

 • Aontas Polaitiúil

  An bonn a leagan d'aontas eacnamaíoch, airgeadais agus fioscach trí chuntasacht cheart dhaonlathach, tríd an dlisteanacht agus trí na hinstitiúidí a neartú. Áirítear leis sin páirt níos mó a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus do na parlaimintí náisiúnta, agus do na comhpháirtithe sóisialta, i dtaca leis na cláir um athchóiriú náisiúnta agus ionadaíocht níos aontaithe don limistéar euro ar na hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta, agus ar an gCiste Idirnáisiúnta Airgeadaíochta go sonrach, a mholadh.

 • Colún Eorpach na gCeart Sóisialta

  Colún Eorpach na gCeart Sóisialta

  Is é is aidhm do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta cearta nua agus cearta níos éifeachtaí a chinntiú do shaoránaigh. I measc na gceart sin tá comhdheiseanna agus rochtain ar an margadh saothair, dálaí oibre níos cothroime, cosaint shóisialta agus cuimsiú sóisialta.

An scéala is déanaí

Cúlra

Ar cheann de dheich dtosaíocht an Uachtaráin Juncker ina threoirlínte polaitiúla, tá Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta níos doimhne agus níos cothroime a chinntiú. An Tuarascáil ón gCúigear Uachtarán, a cuireadh i láthair an 22 Meitheamh 2015, is í an bhunsraith í lenar féidir an aidhm seo a bhaint amach sna deich mbliana atá romhainn.

Réitíodh an tuarascáil ar iarratas ó cheannairí an Limistéir Euro le linn a gCruinnithe mullaigh i nDeireadh Fómhair 2014 agus ar iarratas ón gComhairle Eorpach i mí na Nollag 2014.

Gach bliain déantar rialachas eacnamaíoch an Aontais Eorpaigh a chomhordú le timthriall comhordúcháin ar a dtugtar an Seimeastar Eorpach. Is é an Suirbhé Bliantúil Fáis an chéad chéim sa timthriall seo. Treisíodh an suirbhé sin le himeacht aimsire agus cuireadh slacht air ionas gur tháinig athruithe air i bhfianaise forbairtí stairiúla. An obair atá ar siúl ag an gCoimisiún chun an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a thabhairt i gcrích, is í sin an chéim dheireanach sa phróiseas.

Cáipéisí