Poliitikavaldkonnad

 • Majandusliit

  Majandusliit

  Tõeline majandusliit, mis tagab, et iga riigi majanduse struktuur aitaks kaasa ta õitsengule rahaliidu raames. Komisjon teeb ettepaneku riiklike konkurentsivõime komiteede süsteemi loomise kohta, et pakkuda tulemuste ja reformide hindamiseks sõltumatuid eksperditeadmisi. Ta töötab ka Euroopa poolaasta ühtlustamise nimel, et aidata riiklikul ja ELi tasandil reforme ellu viia.

 • Rahandusliit

  Rahandusliit

  Pangandusliidu (sealhulgas ka ühtse Euroopa hoiuste tagamise skeemi) loomise lõpuleviimine on euro usaldusväärsuse tagamise seisukohast ülioluline, vähendades ohte finantsstabiilsusele ja suurendades riskide jagamist erasektoriga. Lisaks pangandusliidule on kapitaliturgude liidu loomisel võtmeroll kapitali mobiliseerimisel Euroopas ning säästmise ja majanduskasvu sidumisel.

 • Fiskaalliit

  Fiskaalliit, mis tagab rahanduse jätkusuutlikkuse ja stabiilsuse. Komisjon teeb ettepaneku luua Euroopa Eelarvenõukogu, mis oleks nõuandev organ euroala mitmepoolse majandusarengu jälgimise süsteemile.

 • Poliitiline liit

  Poliitiline liit on majandus-, rahandus- ja fiskaalliidu aluseks, kuna sellega tagatakse tõeline demokraatlik aruandekohustus, legitiimsus ja institutsioonide tugevdamine. See tähendab muu hulgas ka nii Euroopa kui liikmesriikide tasandi parlamentide ja sotsiaalpartnerite suuremat kaasamist riiklike reformikavade koostamisse ning euroala ühtsemat esindatust rahvusvahelistes finantsasutustes (eelkõige IMFis).

 • Euroopa sotsiaalõiguste sammas

  Euroopa sotsiaalõiguste sammas

  Euroopa sotsiaalõiguste sammas on raamistik, mis hõlmab tööhõive- ja sotsiaalvaldkonda, edendab reforme riikide tasandil ning on teenäitajaks euroala lähenemisprotsessis. Selle eesmärgiks on tagada võrdsed võimalused ja sotsiaalne õiglus kogu Euroopas.

Taust

Süvendatuma ja õiglasema majandus- ja rahaliidu loomine on president Junckeri üks kümnest prioriteedist, mille ta esitas oma poliitilistes suunistes. Viie juhi aruanne, mis esitati 22. juunil 2015, on aluseks selle eesmärgi saavutamisele lähema kümne aasta jooksul.

Aruanne koostati euroala liidrite tippkohtumisel 2014. aasta oktoobris ja Euroopa Ülemkogul 2014. aasta detsembris esitatud taotluse peale.

ELis korraldatakse majanduse juhtimist iga-aastase tsüklina, mida nimetatakse Euroopa poolaastaks. Iga-aastane majanduskasvu analüüs on asjaomase tsükli esimene samm. Seda on aja jooksul tugevdatud ja täpsustatud ning see on ajalooliste arengute kontekstis muutunud. Komisjoni töö majandus- ja rahaliidu väljakujundamisel on viimane samm selles protsessis.

Dokumendid

Mis saab edasi?

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.