Τομείς πολιτικής

 • Οικονομική Ένωση

  Οικονομική Ένωση

  Μια ουσιαστική Οικονομική Ένωση που εξασφαλίζει ότι κάθε οικονομία διαθέτει τα αναγκαία διαρθρωτικά χαρακτηριστικά για να ακμάζει στο πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα σύστημα εθνικών συμβουλίων ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα παρέχει ανεξάρτητη εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση των επιδόσεων και των μεταρρυθμίσεων. Καταβάλλει επίσης προσπάθειες για τον εξορθολογισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο συμβάλλει στην πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • Χρηματοπιστωτική Ένωση

  Χρηματοπιστωτική Ένωση

  Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης - μαζί με ένα κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων - έχει καθοριστική σημασία για την ακεραιότητα του ευρώ, καθώς περιορίζει τους κινδύνους χρηματοπιστωτικής αστάθειας και συμβάλλει στον επιμερισμό των κινδύνων με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα με την Τραπεζική Ένωση, η δημιουργία της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών είναι το κλειδί για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην Ευρώπη και την ενίσχυση του συνδέσμου μεταξύ των αποταμιεύσεων και της ανάπτυξης.

 • Δημοσιονομική Ένωση

  Μια Δημοσιονομική Ένωση που εξασφαλίζει τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και σταθεροποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη σύσταση ενός ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) που θα ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο στο πλαίσιο του συστήματος πολυμερούς οικονομικού συντονισμού της Ευρωζώνης.

 • Πολιτική Ένωση

  Θεμελίωση της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής ένωσης με ουσιαστική δημοκρατική λογοδοσία, νομιμότητα και θεσμική ενίσχυση. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών και εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, και μια πιο ενιαία εκπροσώπηση της Ευρωζώνης στα διεθνή χρηματοπιστωτικά όργανα, ιδίως το ΔΝΤ.

 • Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

  Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων

  Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί το πλαίσιο για τον έλεγχο των επιδόσεων στον εργασιακό και κοινωνικό τομέα, την προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο και την καθοδήγηση της διαδικασίας σύγκλισης εντός της ζώνης του ευρώ. Ο ρόλος του συνίσταται στη διασφάλιση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης σε όλη την Ευρώπη.

Γενικό πλαίσιο

Η δημιουργία μιας βαθύτερης και δικαιότερης Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι μια από τις 10 κύριες προτεραιότητες των πολιτικών κατευθύνσεων του προέδρου Γιούνκερ. Η Έκθεση των Πέντε Προέδρων, που παρουσιάστηκε στις 22 Ιουνίου 2015, αποτελεί τη βάση για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η έκθεση εκπονήθηκε μετά από αίτημα της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης τον Οκτώβριο του 2014 και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2014.

Η οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ οργανώνεται ετησίως με βάση έναν κύκλο, το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Η Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης αποτελεί το πρώτο βήμα του κύκλου αυτού. Έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, προσαρμοζόμενη στις ιστορικές εξελίξεις. Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι το τελευταίο βήμα σε αυτή τη διαδικασία.

Έγγραφα

Προσεχώς

 • Stage 1 - "Deepening by Doing"

  The EU institutions and the euro area countries would build on existing instruments and use existing Treaties to boost competitiveness and structural convergence, achieve responsible fiscal policies at national and euro area level, complete the financial union, and enhance democratic accountability by early 2017.

 • Stage 2 - "Completing EMU"

  More fundamental reforms should be achieved with the vision for new growth perspectives moving from medium to long-term. The convergence process for euro area economies would be made more binding, through for example a set of commonly agreed benchmarks for convergence of a legal nature.

 • Stage 3 – by 2025

  A deep and genuine EMU would provide a stable and prosperous place for all the citizens of the EU member states that share the single currency, which would be attractive for other EU countries to join if they are ready to do so.

  To prepare the transition from stage 1 to stage 2, the Commission will present a white paper in spring 2017 outlining the next steps needed, including legal measures to complete EMU in stage 2.