Politikområder

 • En økonomisk union

  En økonomisk union

  En økonomisk union, der sikrer, at de enkelte økonomier har den struktur, der er nødvendig for at fungere godt i den monetære union. Kommissionen foreslår et system med nationale konkurrenceevneråd, der skal give uafhængig rådgivning om vurdering af resultater og reformer. Kommissionen arbejder desuden på at strømline det europæiske semester, som medvirker til at indføre reformer både på EU-plan og i de enkelte lande.

 • Den finansielle union

  Den finansielle union

  Ved at fuldføre bankunionen, herunder en europæisk indskudsgaranti, sikrer vi euroens integritet, fordi vi begrænser risikoen for finansiel ustabilitet og udvider risikodelingen med den private sektor. Ud over fordelene ved bankunionen betyder kapitalmarkedsunionen et afgørende skridt i retning af at mobilisere kapital i Europa og styrke sammenhængen mellem opsparing og vækst.

 • En finanspolitisk union

  En finanspolitisk union, der sikrer både finanspolitisk bæredygtighed og finanspolitisk stabilisering. Kommissionen foreslår oprettelsen af et uafhængigt europæisk finanspolitisk råd, der skal fungere som et rådgivende organ for euroområdets multilaterale økonomiske overvågning.

 • En politisk union

  Den økonomiske, finansielle og finanspolitiske union bygger på ægte demokratisk ansvarlighed, legitimitet og styrkelse af institutionerne. Det betyder, at de Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter og arbejdsmarkedets parter skal involveres mere direkte i de nationale reformprogrammer, og at der skal arbejdes hen imod en mere samlet repræsentation for euroområdet i internationale finansielle institutioner, primært i Den Internationale Valutafond.

 • Den europæiske søjle for sociale rettigheder

  Den europæiske søjle for sociale rettigheder

  Den europæiske søjle for sociale rettigheder er rammen for beskæftigelse og sociale resultater. Den skal fremme reformer på nationalt plan og bane vejen for konvergens i euroområdet. Søjlen har til formål at sikre rimelige vilkår og social retfærdighed i hele Europa.

Baggrund

En dybere og mere retfærdig økonomisk og monetær Union er en af de 10 prioriteter, som Kommissionens formand Jean-Claude Juncker har fastsat i sine politiske retningslinjer. De fem formænds rapport, som blev fremlagt den 22. juni 2015, er udgangspunktet for at nå dette mål inden for det næste årti.

Rapporten blev udarbejdet efter anmodning fra stats- og regeringscheferne på eurotopmødet i oktober 2014 og på Det Europæiske Råds møde i december 2014.

Den økonomiske styring i EU er lagt i rammer af en cyklus kaldet det europæiske semester. Den årlige vækstundersøgelse er første skridt i denne cyklus. Det europæiske semester er blevet styrket og forbedret gennem tiden og har udviklet sig på baggrund af historiske begivenheder. Kommissionens arbejde med den økonomiske og monetære union er seneste skridt i denne proces.

Dokumenter