Oblasti politiky

 • Hospodářská unie

  Hospodářská unie

  Skutečná hospodářská unie zajišťuje, aby každá ekonomika měla strukturální rysy, které jí umožní v rámci měnové unie prosperovat. Komise navrhuje zavedení systému vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost, které budou poskytovat nezávislé odborné znalosti v oblasti posuzování výkonnosti a reforem. Pracuje také na zefektivnění evropského semestru, který přispívá k uskutečňování reforem na úrovni jednotlivých členských států i na úrovni EU.

 • Finanční unie

  Finanční unie

  Dokončit bankovní unii, do čehož se počítá i jednotný evropský systém pojištění vkladů, je zásadní pro zajištění integrity eura, protože se omezí rizika pro finanční stabilitu a zvýší se sdílení rizik se soukromým sektorem. Vedle bankovní unie je zásadní zavedení unie kapitálových trhů, a to zejména pro mobilizaci kapitálu v Evropě a posílení vazby mezi úsporami a růstem.

 • Fiskální unie

  Fiskální unie přinese fiskální udržitelnost a fiskální stabilitu. Komise navrhuje nezávislou Evropskou fiskální radu (EFB), která má působit jako poradní orgán pro systém vícestranného ekonomického monitoringu eurozóny.

 • Politická unie

  Poskytovat základ pro hospodářskou, finanční a fiskální unii prostřednictvím skutečné demokratické odpovědnosti, legitimity a posílení institucí. To znamená ve větší míře zapojit Evropský parlament, parlamenty jednotlivých členských států a sociální partnery do národních programů reforem a navrhnout jednotnější zastoupení eurozóny v rámci mezinárodních finančních institucí, zejména MMF.

 • Evropský pilíř sociálních práv

  Evropský pilíř sociálních práv

  Evropský pilíř sociálních práv je rámcem pro zaměstnanost a sociální oblast, jehož cílem je podporovat reformy na vnitrostátní úrovni a sloužit jako vodítko pro konvergenci v rámci eurozóny. Má zajišťovat rovnost a sociální spravedlnost v celé Evropě.

Souvislosti

Vytvoření hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie je jednou z 10 priorit předsedy Komise Junckera obsažených v jeho politických směrech. „Zpráva pěti předsedů“, předložená dne 22. června 2015, je základem pro dosažení tohoto cíle během příštího desetiletí.

Tato zpráva byla vypracována na žádost summitu hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny z října 2014 a Evropské rady z prosince 2014.

Správa ekonomických záležitostí v EU probíhá v ročním cyklu známém jako evropský semestr. První krok v tomto cyklu představuje roční analýza růstu. V  souvislosti s vývojem událostí byl tento krok postupně posilován a upravován. Posledním krokem v tomto procesu je úsilí Komise ohledně hospodářské a měnové unie.

 

Dokumenty