Области на политиката

 • Икономически съюз

  Икономически съюз

  Истински икономически съюз, който гарантира, че всяка икономика разполага със структурните характеристики, необходими за да просперира в рамките на паричния съюз. Комисията предлага система от национални съвети по конкурентоспособността, които да предоставят независим експертен опит за оценяване на резултатите и реформите. Тя работи и за оптимизиране на европейския семестър, който подпомага извършването на реформи на национално равнище и на равнище ЕС.

 • Финансов съюз

  Финансов съюз

  Завършването на банковия съюз, включително на обща европейска схема за застраховане на депозитите, е ключов фактор за гарантиране на интегритета на еврото чрез ограничаване на рисковете за финансовата стабилност и повишаване на поделянето на риска с частния сектор. Заедно с банковия съюз, влизането в действие на съюза на капиталовите пазари е ключов фактор за мобилизиране на капитал в Европа и укрепване на връзката между икономиите и растежа.

 • Фискален съюз

  Целта на фискалния съюз е да се гарантира, че страните от ЕС следват стриктни и устойчиви фискални политики. Създаден бе независим Европейски фискален съвет (EFB), който консултира Комисията относно подходящата фискална позиция за еврозоната и за това как страните от ЕС да прилагат фискалните правила на Съюза.

 • Политически съюз

  Целта на политическия съюз е да се гарантира демократичната отчетност, легитимността и стабилността на ЕС и неговите институции. Демократичната отчетност е основополагаща за ЕС и неговите институции. Комисията си сътрудничи тясно с Европейския парламент и националните парламенти по всички аспекти на разработването на икономическата политика на ЕС. Освен това Комисията включва и социалните партньори в разработването на политиките на ЕС и насърчава страните членки да ги включват в подготовката на реформите на национално равнище. Политическият съюз ще бъде от полза и за еврозоната — чрез изразяването на единна и силна позиция в международни органи, като Международния валутен фонд (МВФ).

 • Европейски стълб на социалните права

  Европейски стълб на социалните права

  Европейският стълб на социалните права предвижда осигуряването на нови и по-ефективни права за гражданите. Те варират от равни възможности и достъп до трудовия пазар до по-справедливи условия на труд и социална защита и приобщаване.

Новости

Контекст

Постигането на по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз е един от 10-те политически приоритета на комисията „Юнкер“. Това е важна част от реакцията на Комисията на икономическата и финансова криза, като в същото време се прилагат политики за укрепване на икономиката на ЕС, водещи до създаване на повече работни места и в резултат на това — до повишаване на жизнения стандарт. 

Документи